Mässling

Anmälningspliktig och smittspårningspliktig

Ring till smittskyddsläkaren genast vid misstanke

 

Smittskyddsanmälan via SmiNet

Så här gör du din anmälan - mer information om smittskyddsanmälan

Smittskyddsanmälan - länk till elektronisk anmälan med kod

Handläggning vid mässling

Handläggning vid mässling  - misstanke eller säkerställd
Vårdhygien vid mässling
När Vårdhygien ska kontaktas - rutin
Luftburen smitta och transportpersonal - rutin

Brev till exponerade - ifyllbar
Smittspårningslista för exponerade kontakter - lista

Hygienrutiner vid ambulanstransport  - rutin

Skydd mot smitta - för personal

Skydd mot smitta inklusive mässling- för personal - Samlad information
Mässling vid utlandsresa 
Riskbedömning och råd om vaccination - för kommunerna i Gävleborg
Vaccination mot mässling av vuxna  - smittskyddsläkarens rekommendationer
Tidsintervall mellan vaccindoser - smittskyddsläkaren

Folkhälsomyndigheten 

Tidpunkt för första dosen MPR
Frågor och svar om MPR vid 18 månader och tidigare
Om valet av tidpunkt för vaccination mot MPR - infoblad
Rekommendationer om vaccination mot MPR

Frågor och svar om mässling, påssjuka och röda hund
Skydd mot mässling - extra viktigt inför resor 
Vaccin mot mässling
Vaccination av barn - Det svenska vaccinationsprogrammet - kunskapsöversikt för hälsovårdspersonal
Vaccination av barn och ungdomar - vägledning 2019
Nationell handlingsplan för att hindra spridning av mässling och röda hund
Kunskapsunderlag till nationell handlingsplan 
Det allmänna vaccinationsprogrammet - frågor och svar
Informations- och utbildningsmaterial om det svenska vaccinationsprogrammet - september 2019

Övrigt

Smittrisker (AFS 2018:4) - Arbetsmiljöverket
FASS 
Statistik