Vårt arbetssätt

Företagshälsa Region Gävleborgs uppdrag är att vara en oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering.

Vi har kompetens att identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa för skapa en god arbetsmiljö. Uppdraget omfattar även efterhjälpande arbete och arbetslivsinriktad rehabilitering. Vårt arbetssätt innebär att uppdragen inleds med en kunddialog för att stödja chefen att fullfölja sitt arbetsmiljöansvar. Medarbetare har också möjlighet att ta kontakt för ett eller ett par samtal som syftar till att få hjälp att sortera i sitt mående och hur det påverkar arbetsförmågan.

Företagshälsa Region Gävleborg ska stödja arbetsgivaren att följa lagkravet: ”Arbetsgivaren ska systematisk undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås”. (AFS 2001:1, 2 § samt AML Kap. 3 2a §.)