Krisledningsnämnd

Under coronapandemin har Region Gävleborg aktiverat en krisledningsnämnd. En sådan nämnd sätts i gång under extraordinära händelser och höjd beredskap i samhället.

Vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska det finnas en krisledningsnämnd i regionen. Inom Region Gävleborg är det regionstyrelsen som även tagit uppgiften som krisledningsnämnd.

Krisledningsnämnden kan fullgöra uppgifter och åtaganden som normalt ligger i olika politiska organ i regionen. Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i regionen när det anses nödvändigt på grund av den extraordinära händelsen.

Krisledningsnämnden i Region Gävleborg har dock inte tagit över uppgifter från andra nämnder, men håller sig informerad om de aktiviteter som planeras och genomförs inom de olika områden som påverkas av coronapandemin, till exempel hälso- och sjukvården, kollektivtrafiken och regional utveckling.

Krisledningsnämnden får inte fatta beslut som rör regionfullmäktiges uppgifter, och fullmäktige ska informeras fortlöpande om eventuella beslut som fattas av krisledningsnämnden. Det sker vid fullmäktiges sammanträden.

Beslut om att aktivera krisledningsnämnden tas av regionstyrelsens ordförande eller vice ordförande.