Våra verksamheter

Vi kan erbjuda en mängd olika roller och arbetsplatser! Vad passar dig bäst? Du kan jobba som arbetsterapeut inom flera av våra verksamheter. Här hittar du en kort beskrivning av varje verksamhet.

Arbetsterapi inom specialistvården i Hudiksvall och Gävle

Som arbetsterapeut inom slutenvården jobbar du ofta i tvärprofessionella team med fysioterapeut och utför bedömning och rehabilitering i det akuta skedet inne på en vårdavdelning. Om du jobbar inom öppenvården kan du arbeta med rehabilitering efter handskador eller jobba i team runt patienter inom neurologi, reumatologi, strokevård, barn- och ungdomssjukvård eller på minnesmottagningen. Även våra öppenvårdsteam är tvärprofessionella och består ofta av fysioterapeut, dietist, logoped, kurator, läkare och sjuksköterska.

Arbetsterapi inom primärvården på ett 40-tal hälsocentraler

Arbetar du som arbetsterapeut på en hälsocentral träffar du huvudsakligen patienter i deras hemmiljö. I primärvården kommer du i kontakt med patienter i alla åldrar, med diagnoser eller funktionshinder som på olika sätt innebär en förändrad förmåga att klara aktiviteter i det dagliga livet. I arbetet ingår bland annat aktivitetsbedömningar, kognitiva bedömningar, hjälpmedelsförskrivningar, upprättande av utlåtanden, handrehabilitering samt handledning av annan vårdpersonal och anhöriga. Arbetsterapeuter inom primärvården har regelbundna möten och yrkesträffar där det finns utrymme för kollegialt stöd. Du arbetar även nära andra yrkesprofessioner som exempelvis fysioterapeut, distriktssköterska och läkare.

Vuxenpsykiatrin i Södra och Norra Hälsingland samt i Gävle och Sandviken

Som arbetsterapeut inom vuxenpsykiatrin arbetar du huvudsakligen i öppenvården. Fokus i mötet med patienten är de resurser och begränsningar individen har i att vara delaktig i sin vardag. Arbetsterapeutens insatser är en del av den samlade vårdplanen och aktualiseras och värderas gemensamt i teamet utifrån behovet hos respektive patient med utgångspunkt i klinikens vårdprogram. Som arbetsterapeut arbetar du i ett team, både inom diagnostikarbete och behandling. Teamen är tvärprofessionella med bland annat läkare, sjuksköterska, skötare, kurator, psykolog och rehab-koordinator.

Vuxenhabiliteringen i Hudiksvall och Gävle med filialer i Bollnäs och Söderhamn

Som arbetsterapeut på Vuxenhabiliteringen arbetar du med kartläggning, bedömning och intervention med fokus på kognitivt stöd för att få vardagen att fungera för vuxna med olika diagnoser, till exempel autism, rörelsehinder, förvärvad hjärnskada eller intellektuell funktionsnedsättning. Du träffar patienten på mottagningen och i andra miljöer som patienten vistas i. Arbetet innebär samverkan med patientens nätverk. Arbetsterapeuterna ingår i verksamhetens utredningsteam för intellektuell funktionsnedsättning. På Vuxenhabiliteringen möter vi patienterna individuellt och i grupp. Gruppinterventionerna är tvärprofessionella och yrkesspecifika. Du arbetar i ett team tillsammans med fysioterapeut, psykolog, kurator och logoped. Det finns även ett välutvecklat kollegialt samarbete över länet.

Rehabiliteringsmedicinavdelningen i Sandviken

Här får du jobba med teambaserad rehabilitering för patienter med neurologisk sjukdom eller skada med behov av omfattande rehabiliteringsinsatser. Patienterna kommer för sin första rehabilitering efter akutsjukvård eller på remiss från primärvård med diagnoser som stroke, traumatiska hjärnskador, ryggmärgsskador och andra neurologiska skador. I ditt uppdrag som arbetsterapeut kartlägger du patientens aktivitetsförmåga, boendemiljö och bedömer kognitiv förmåga och arm/handfunktion. Du bidrar också med stöd och strategier för att hitta en bra balans mellan aktivitet och återhämtning. Ett team runt patienten på avdelningen består av läkare, arbetsterapeut, fysioterapeut, sjuksköterska och undersköterska. Vid behov finns även psykolog, kurator och logoped.

Rehabiliteringsmedicinmottagningen i Sandviken

Här jobbar vi med teambaserad rehabilitering i öppenvård; ett hjärnrehabteam och ett smärtrehabteam. Som arbetsterapeut arbetar du med utredning, åtgärder och insatser inom områdena personlig vård, hemliv, arbete och fritid. Ofta är fokus på klarläggande av arbetsförmåga. Om du ingår i hjärnrehabteamet träffar du patienter både i teamets lokaler och utanför, t ex på arbetsplatsen eller i bostaden. Om du jobbar i smärtrehabteamet stödjer du patienten att leva ett meningsfullt liv, med smärta, utifrån sina livsvärden. I teamen ingår flera olika professioner.