Presentationer till det regionala kultursamrådet 2019

Sedan 2013 ingår Region Gävleborg i kultursamverkansmodellen. Det är av stor vikt att vårt arbete med den regionala kulturpolitiken sker i nära samverkan med länets kommuner. Därför inrättades 2013 ett regionalt kultursamråd, ett politiskt forum för uppföljning, utvärdering och utveckling av kultursamverkansmodellen i Gävleborg. Syftet är att genom ökad samverkan skapa goda förutsättningar för att vidareutveckla länets rika kulturliv. Det regionala kultursamrådet är ett viktigt tillfälle i detta arbete.

Det regionala kultursamrådet utgörs av en politisk representant från var och en av länets kommuner samt representanter från Region Gävleborgs kultur- och kompetensnämnd (KKN).

Kultursamrådet träffas som regel två gånger per år. På våren sker mötet i samband med att de kulturaktörer med regionalt uppdrag som får sin finansiering genom kultursamverkansmodellen redovisar sina årsberättelser för kultur- och kompetensnämnden. Kommunernas politiker och kulturchefer samt verksamheternas styrelseordförande bjuds in för att ta del av redovisningarna.

Inbjudan till regionalt kultursamråd 29 maj 2019 (pdf)

Vår 2019

Program - regionalt kultursamråd (pdf)

Statistisk överblick 2018 (pdf)

Arkiv Gävleborg (pdf)

Folkteatern Gävleborg (pdf)

Gävle symfoniorkester (pdf)

Hälsinglands museum (pdf)

Kulturutveckling Region Gävleborg (pdf)

Länsmuseet Gävleborg (pdf)

Riksteatern Gävleborg (pdf)