Kultur och hälsa i den regionala kulturplanen

I den regionala kulturplanen för Gävleborg 2019-2022, När konstens och kulturens egenvärde möter samhällsutveckling, står det:

”Att ta del av och utöva konst och kultur har en dokumenterad effekt på hälsa och välbefinnande. När människor möts och delar upplevelser ökar den sociala sammanhållningen och tilliten till varandra och därmed stärks den sociala hållbarheten.” s. 10.

”Det finns ett positivt samband mellan socialt och kulturellt deltagande och hälsa. Kultur, hälsa och livskvalitet är tvärsektoriella områden där bred samverkan är nödvändig för att uppnå goda resultat. För ett långsiktigt fördjupat arbete är det värdefullt om kompetensen inom detta område ökar även hos andra samhällsaktörer som exempelvis Arbetsförmedlingen, socialtjänst, primärvård och Försäkringskassan.

Det är av stor vikt att Region Gävleborg vidareutvecklar samspelet mellan olika aktörer och kompetenser för metodutveckling inom området kultur och hälsa.” s. 31.

Läs mer om kulturplanen