Barnkonventionen

Kom igång med barnkonventionen på din arbetsplats! Barnkonventionen blir lag 1 januari 2020. Här får du kunskap och stöd.

Vad innebär det att barnkonventionen blir lag?

Det blir tydligare att biblioteken, som all offentlig verksamhet, ska ta beslut med hänsyn till barnets eller barnens bästa (artikel 3 i barnkonventionen). Barnkonventionens 54 artiklar skrivs in i den svenska lagstiftningen. Domstolar och andra rättstillämpare kommer i högre grad ta hänsyn till barnets rättigheter.

Vad behöver jag göra?

Barnkonventionen berör alla delar av bibliotekets verksamhet, inte bara barnbiblioteksverksamheten. Det är chefen som är ytterst ansvarig för att barnkonventionen genomförs på biblioteket. All personal behöver ha kännedom om innehållet i barnkonventionen.

Löpa linan ut

Region Gävleborg har tillsammans med tre andra regioner tagit fram en skrift som en hjälpmedel för bibliotekschefer. Löpa linan ut är en strategisk modell för implementering av FN:s konvention om barnets rättigheter. 

Löpa linan ut - digital version

Löpa linan ut (pdf)

Staying the course - digital version

Staying the course (pdf)