Nyfiken på barn och språk?

Rapporten, Barn, böcker, delaktighet och inflytande, är nu färdig.

I rapporten, Barn, böcker, delaktighet och inflytande (pdf) beskrivs delar av ett Bokstartprojeket som handlar om språk och läsfrämjande utifrån frågor om de yngsta barnens delaktighet och inflytande över läsmiljöer i förskolan.

Vi hoppas att rapporten ska ge nya infallsvinklar i det språk- och läsfrämjande arbetet i förskolan. Rapportens författare, Lena O Magnusson, forskare på Högskolan i Gävle, har i rapporten analyserat intervjuer med pedagoger och bidragit med egna erfarenheter från forskning.

Region Gävleborgs projekt Bokstart, som är en nationell satsning, syftar till att med medel från Statens kulturråd bidra till att alla barn ges möjlighet att utveckla sitt språk och utmanas i att använda det i alla olika sammanhang där de ingår. Bokstart arbetar utifrån samverkansidén och bjuder in folkbibliotek, barnhälsovård, logopedi och förskola vilka alla har särskilt uppdrag att arbeta med små barns språk att samverka kring de minsta barnens språkutveckling.

Viktiga förebilder och samverkanspartners är i första hand barnens vårdnadshavare i samverkan med barnhälsovården, men även förskolans och bibliotekens delaktighet i att bygga och stötta barns språk bidrar till detta.

I den del av bokstart som handlar om förskolan har syftet varit att tillsammans med barnen 1-3 år skapa möjliga miljöer för språk och läsande och erbjuda spännande material som kan berika en sådan miljö alternativt omskapa en redan befintlig miljö med de yngsta barnen som genomförare. Vi har också haft som syfte att bidra med en ”modell” för språket och läsandet för de yngsta som kan inspirera andra. De olika verksamheterna som är inblandade styrs också av olika lagar och dokument som bestämmer inriktningen på arbetet och ett särskilt uppdrag att arbeta  och samverka om små barns språk läggs fast i dem.

I Gävleborg har fem kommuner deltagit och projektet har utgått från förskolans arbete med språk. Frågor som vi ställt oss och våra informanter är:Hur kan språk och läsande ”presenteras” för de yngsta barnen och hur ska barnen ges inflytande och bli delaktiga? Hur ska barnen få syn på/få erfarenhet av språk och läsande aktiviteter?

Ett av målen med undersökningen har också varitatt följa hurförskolanssamverkan med kommunbiblioteketfungerar och i en förlängning att upprättakapprumsbibliotek på förskolor.

Ett stort tack till de förskolor och pedagoger som har deltagit i studien och till rapportens författare Lena O Magnusson, för de arbete som lagts ner.