Litteratur och läsfrämjande

I Kulturplan för Gävleborg 2016-2018 är läsfrämjande ett prioriterat område och Region Gävleborgs politiker har beslutat om en rad utvecklingsuppdrag.

Vårt uppdrag är att:

  • stärka stödet till medborgarnas frivilliga läsande
  • analysera utvecklingen i länet
  • sprida kunskap om forskning kring läsning och tillämpa det på läsfrämjande insatser i regionen.

I Biblioteksplanen för Region Gävleborg ges den regionala biblioteksverksamheten i uppdrag att i samarbete utveckla läsfrämjande metoder som ger möjlighet att läsa på olika sätt, anpassat för olika åldrar och funktionsvariationer.

I bibliotekslagen 2§ står det:
”Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt.”

I samma lag uppdras det till de regionala biblioteksverksamheterna att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de folkbiblioteks som verkar i länet.

Litteratur, läs- och språkfrämjande projekt för barn och unga
Kulturutvecklings verksamhet och projekt för barn och unga är samlade under fliken Barn och unga. Där kan du läsa om Språkpiller, Läs en bok! Äppelhyllor och många andra projekt.