Aghyad Dakakni, BMA och Anna Jonsson

Förvaltningsberättelse

Region Gävleborg redovisade ett negativt resultat uppgående till 120 mnkr. Det negativa resultatet förklaras främst av orealiserade vinster och förluster avseende kortfristiga placeringar.

Mer i rapporten

Region Gävleborgs årsredovisning 2022 (pdf)

Från sidan 45 och framåt kan du ta del av förvaltningsberättelsen. I den ingår:

  • Översikt över verksamhetens utveckling
  • Den regionala koncernen 
  • Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 
  • Händelser av väsentlig betydelse 
  • Styrning och uppföljning av Region Gävleborgs verksamhet 
  • God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 
  • Balanskravsresultat 
  • Väsentliga personalförhållanden 
  • Förväntad utveckling