Order

Hållbarhetsstyrning och uppföljning

Att sträva mot en förbättrad hållbarhet genomsyrar Region Gävleborgs verksamhet. Region Gävleborgs hållbarhetsarbete inkluderar regional utveckling, hälso- och sjukvård, demokrati, jämställdhet, folkhälsa, miljö och klimat, integration samt mänskliga rättigheter.

I regeringsformen slås fast att hela den offentlig sektorn ska främja en hållbar utveckling. För Region Gävleborg är Agenda 2030 ett paraply för all verksamhet och därigenom säkerställs att arbetet bedrivs hållbart. I stort sett samtliga de 17 globala målen och ett stort antal av delmålen berör Region Gävleborgs verksamheter.

Mer i rapporten

Hållbarhetsredovisningen är upprättad enligt GRI-standard och finns på sidorna 30–44 samt bilagor på sidorna 83–85 och 111–115. Syftet är att redovisa arbetet i verksamheten och beskriva bidraget till en hållbar utveckling, utifrån FN:s globala mål och Region Gävleborgs politiska mål.

Region Gävleborgs årsredovisning 2022 (pdf)

Social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet

Social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet är en viktig del i Region Gävleborgs uppdrag. Vad kan det innebära i praktiken?