Region Gävleborg och Agenda 2030

FN:s Agenda 2030 och de 17 globala målen handlar bland annat om att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Här beskrivs hur Region Gävleborg bidrar till Agenda 2030.

De 17 globala målen är framtagna för att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle med utgångspunkt i social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. De globala målen i Agenda 2030 är integrerade och odelbara. Det betyder att inget mål kan nås på bekostnad av ett annat och att bidrag till ett av målen även har effekter på andra mål.

Region Gävleborgs roll i genomförandet av Agenda 2030

Regioner har en central roll i Sveriges genomförande av Agenda 2030. Förutsättningarna för individers, samhällens och naturens utveckling skapas till stor del på lokal och regional nivå. För Region Gävleborg betyder det samordning och samarbete inom många olika områden för att skapa goda förutsättningar för invånare i länet, patienter, företagare och medarbetare.

Region Gävleborgs ambition

Region Gävleborg ska vara en ledande aktör i länet för arbetet med de globala målen. Via de politiska målen ska Region Gävleborg ta ansvar för att Gävleborg lever upp till sin del av de nationella hållbarhetsmålen.

Så bidrar Region Gävleborg till Agenda 2030

Region Gävleborg arbetar med hela Agenda 2030 och har en direkt eller indirekt påverkan på alla mål och delmål. Under 2020 identifierade Region Gävleborg de 10 globala mål som är mest relevanta och till vilka Region Gävleborg bidrar mest. Det är inom dessa mål det finns utmaningar, men även möjligheter att förstärka positiv påverkan och minimera negativ påverkan.

Mål nummer 3: God hälsa och välbefinnande

Folkhälsa, Folkhögskolor, Hälso- och sjukvården, Region Gävleborg som arbetsgivare. God och nära vård, hälsofrämjande insatser i länet och till medarbetare, hållbart yrkesliv, giftfritt.

Mål nummer 4: God utbildning för alla

Folkhögskolor, Region Gävleborg som arbetsgivare, Regional utveckling. Folkbildning, kompetensutveckling av medarbetare, utbildningsinsatser, kompetensförsörjning, förändra utbildningsmönster.

Mål nummer 5: Jämställdhet

Hela Region Gävleborg. Likabehandling, icke-diskriminering, inkluderande, deltagande, tillgänglighet, jämställdhet, kundbemötande, löner, heltid som norm.

Mål nummer 7: Hållbar energi för alla

Kollektivtrafik, Fastighet & byggnationer, Regional utveckling. Energieffektivitet i hela verksamheten, fossilfritt, hållbara lokaler, Framtidsbygget.

Mål nummer 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Hela Region Gävleborg. Goda arbetsvillkor för medarbetare, regional utveckling, hållbart yrkesliv, konkurrenskraftigt näringsliv, kravställning vid inköp, kollektivavtal.

Mål nummer 10: Minskad ojämlikhet

Hela Region Gävleborg. Likabehandling, icke-diskriminering, inkluderande, deltagande, tillgänglighet, jämlikhet, delaktighet, trygghet, kundbemötande, HBTQ-certifiering, kommunikation, mångfald.

Mål nummer 11: Hållbara städer och samhällen

Kollektivtrafik, Regional utveckling, Kultur. Fysisk och digital tillgänglighet, tillgängligt och hållbart transportsystem, snabb och robust digital infrastruktur, fossilfrihet, bevarande av kulturarv.

Mål nummer 12: Hållbar konsumtion och produktion

Hela Region Gävleborg. Inköp och upphandling, cirkulär ekonomi, förbrukning av material och produkter, avfallshantering, resurseffektivitet, livsmedel.

Mål nummer 13: Bekämpa klimatförändringarna

Hela Region Gävleborg. Arbeta klimatsmart, inköp och upphandling, resor och transporter, cirkulär ekonomi, klimatneutralitet, hållbar omställning, placeringar av kapital.

Mål nummer 16: Fredliga och inkluderande samhällen

Hela Region Gävleborg. Antikorruption, rättssäkerhet demokratisk organisation, transparens, samverkan, inkludering, delaktighet, motverka utanförskap, öka valdeltagandet, placeringar av kapital.

Region Gävleborgs olika verksamheter bidrar till Agenda 2030

Region Gävleborg är en bred organisation med uppdrag inom kollektivtrafik, kultur, regional utveckling, hälso- och sjukvård, folkhälsa och utbildning via folkhögskolorna. För att bedriva Region Gävleborgs verksamhet finns processer såsom arbete inom inköp och upphandling, fastighet, ekonomi, IT, HR, service, forskning och samhällsmedicin, juridik, kommunikation och miljö. Region Gävleborg arbetar för en hållbar regional utveckling och tillväxt i Gävleborgs län genom det regionala utvecklingsuppdraget.

Uppdragen och funktionerna bidrar till olika globala mål. Tillsammans bildar de en helhet som skapar förutsättningar att uppfylla de globala målen i Agenda 2030.

Mer i rapporten

Du kan läsa om Region Gävleborgs intressenter samt ta del av en väsentlighetsanalys på sidan 19. 

Region Gävleborgs årsredovisning 2022 (pdf)