September och valtider

Valtider - folksamling som står utanför en byggnad
Klicka på bilden för att se den i större format.

Det var den 21 september år 1863 när Gävleborgs läns landsting samlades till sitt första möte i stora rådhussalen i Gävle. 

Bland de närvarande fanns grosshandlaren och riddaren av Kungl. Maj:ts Per Murén, rektorn och riddaren Jonas Selggren, häradshövdingen Per Staaf, brukspatronen och riddaren av Wasa-orden Carl Anton Rettig, nämndemannen Hansson i Bölan och handlaren Daniel Trolin i Ovanåker. Till landstingets första ordförande valdes landshövdingen Ferdinand Asker som hälsade församlingen välkommen med följande ord:

”Herrar ledamöter och deputerade av landstinget!
I följd av Kungl. Maj:ts nådiga förordning den 21 mars sistlidna år sammanträda idag valda ombud från länets städer och härader eller tingsslag i riket. Organisationen är ny, namnet är gammalt. Namnet går i vårt lands tideböcker tillbaka ända till sagans gräns. […] Den femtonde av Sveriges Carlar har förtroendefullt återgifvit landskapen rättigheten att inom sig rådslå och besluta om gemensamma angelägenheter. Denna rättighet är en grund att bygga på. Med underdånig vördnad och tacksamhet mottagande den konungsliga forsterländska gåfvan må landstinget visa sig värdigt det förtroende den innebär, de pligter det ansvarsfulla uppdraget omfattar. Rådslån med sjelvtständighet, pröfven med noggrannhet, besluten med vaksamhet”.

Därmed var Landstinget i Gävleborgs län bildat. På det första sammanträdet diskuterades frågan om inte Hälsingland och Gästrikland borde särskiljas i två olika landstingsområden och dessutom anställdes auditören C. W. Florman som blev landstingets förste tjänsteman med ansvar för bevarandet av landstingets arkiv. Under landstingets första år beslutade landstinget bland annat om utrotning av kråkor, utdikning av myrmark samt att landstingets protokoll skulle tryckas i 500 exemplar för att bevaras för framtiden.

I september år 2014, 151 år efter landstingets första sammanträde, går medborgarna i Gävleborgs län till val för att rösta till det som kommer att bli det första regionfullmäktige. 2015 kommer landstinget och regionförbundet att slås samman till en region och ett nytt kapitel kommer att skrivas och nya protokoll kommer att föras. Slutligen kommer även dessa protokoll hamna i arkivet för att bevaras för framtiden. Vilka beslut kommer protokollen att innehålla? Vad kommer framtidens medborgare att referera till om 151 år? Hur kommer man minnas regionens första tid?

I landstingsarkivet finns landstingets protokoll bevarade men det finns inga fotografier från landstingets första tid. Det tidigaste fotografiet från landstingets sammanträden är troligen från 1924 och mannen i mitten i svart hatt föreställer förmodligen ordförande Ernst Lindley.

Känner du till något mer om bilden? Skriv i så fall gärna till landstingsarkivet och berätta mer. 

E-postadress:
landstingsarkivet@lg.se

Postadress:
Landstinget Gävleborg
Landstingsarkivet
801 88 Gävle