Lagar, författningar och riktlinjer

Folkhälsomyndigheten

Inera - Tjänster som ger stöd åt patienter, närstående och hälsointresserade, men också åt vårdens medarbetare.

Information Sverige - Länsstyrelsernas gemensamma webbportal med relevant, uppdaterad och översatt information om svenska samhället. Vänder sig i första hand till den som är asylsökande eller nyanländ i Sverige. Men den är också ett användbart verktyg för den som genom sitt arbete kommer i kontakt med de som är nya i landet. Finns även som app.

Kunskapsguiden - Författningssamling avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. (HSLF-FS)

Lagrummet - Den offentliga förvaltningens gemensamma webbplats för svensk rättsinformation.

Läkemedelsverket - Ansvarar för godkännande och kontroll av läkemedel, mediciner, naturläkemedel, kosmetika och hygienprodukter.

Nätverket Uppdrag hälsa - Samarbetar för att vidareutveckla förutsättningarna för en demokratisk styrning och bidrar därigenom till att roller och ansvar tydliggörs. Nätverket arbetar med att öka befolknings- och behovsperspektivet i styrning och ledning av hälso- och sjukvård samt vård och omsorg.

Region Gävleborg 

SBU - Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

Socialstyrelsen

Statistiska centralbyrån (SCB) - Sveriges officiella statistik och annan statlig statistik.

Svensk författningssamling (SFS) - Gällande lagar och författningar.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) - Arbetsgivar- och intresseorganisation för alla kommuner och regioner i Sverige.

Väntetider i vården - Information och resultat från tillgänglighetsuppföljningen i Sveriges alla landsting och regioner.