Vad innebär sekretess?

Handlingar som i sin helhet innehåller uppgifter som omfattas av sekretess brukar kallas hemliga handlingar eller sekretessbelagda handlingar. Syftet med sekretessen kan till exempel vara att skydda enskildas personliga och ekonomiska förhållanden eller Region Gävleborgs ekonomiska intressen.

Av offentlighets- och sekretesslagen framgår vilka uppgifter som kan omfattas av sekretess och i vilken verksamhet.

Det innebär att Region Gävleborg, med stöd av lagen, avgör vilka uppgifter som omfattas av sekretess i samband med att någon begär att få ta del av uppgifterna.

Om du skickar ett brev till Region Gävleborg och skriver hemligt, förtroligt eller konfidentiellt så kanske innehållet ändå inte bedöms omfattas av sekretess, om inte lagen medger det.