Extra stöd i Hudiksvall

Målgrupp för delprojektet

Målgruppen för projekt extra stöd i Hudiksvall är språksvaga utrikesfödda i åldern 18-64 år. Många av deltagarna finns hos Arbetsförmedlingen men bedöms inte stå till arbetsmarknadens förfogande. Många uppbär också försörjningsstöd från socialtjänsten. Deltagarna bedöms behöva stärka språkutvecklingen för att kunna tillgodogöra sig de insatser Arbetsförmedlingen har att erbjuda. Arbetsförmedlingens statistik påvisar att 62 % av kvinnorna och 54 % av männen som ingår i målgruppen för projektet lokalt har högst grundskoleutbildning.

Vilka aktiviteter ingår huvudsakligen i delprojektet

I samband med uppstart genomförs ett enskilt vägledning- och uppstartssamtal. Individuella handlingsplaner upprättas utifrån förkunskaper och individuella förutsättningar.

Exempel på aktiviteter inom projektet:

  • Introduktion av kommunens rekryteringsbehov i syfte att locka deltagarna att rikta in sig till kommunens bristyrken.
  • Information om samhällets olika yrkesgrupper, vägen till drömyrket?
  • Individuella, motiverande och vägledande samtal löpande under projekttiden.
  • Enklare utbildning/introduktion i datakunskap.
  • Arbetsmarknadskunskap, kunskap om regler, tillvägagångsätt och rutiner för att arbeta i Sverige.
  • Kunskap om jämställdhetsfrågor och hur de grundläggande principerna genomsyrar den svenska arbetsplatsen.
  • Studiebesök vid olika arbetsplatsen både inom välfärdssektorn men även inom den offentliga sektorn.
  • Knyta kontakter med Hudiksvalls Näringsliv (HNA) i syfte att starta eget företag.
  • Validering av tidigare kunskaper

Används någon speciell metodik/pedagogik?

Aktiviteter sker ett nära samarbete med Forsa Folkhögskola, en skola där kreativitet, samarbete och personlig utveckling står i fokus. Detta projekt vidhåller ett tydligare samarbete i tvärfunktionella team än ordinarie verksamhet - arbetsmarknadskonsulent, handläggare för ekonomiskt bistånd, lärare etc. Tillsammans ska teamet snabbt kunna ta fram lösningar för de mål som satts upp. Därför är det också viktigt att personerna i teamet är beredda och villiga att gå utanför sin roll. Projektet arbetar med tonvikten att utveckla flexibilitet, lösningsfokuserat projektarbete där vi följer den enskilde individen och utformar så mycket som möjligt efter den enskilde, för att nå resultat. Ytterligare pedagogik/metodik kan antas under projektets gång.