Omstart! Nordanstig

Målgrupp för delprojektet

Unga vuxna 15-24 år som varken arbetar eller studerar och är i behov av samordnade insatser av flera myndigheter.

Vilka aktiviteter ingår huvudsakligen i delprojektet?

För individen specifikt utformade insatser, arbetsträning på sociala företag, motiverande och lösningsinriktade aktiviteter för att stärka individens väg till arbete eller studier. Vi kommer jobba med tvärprofessionella team och kompetensutvecklingsinsatser för att utveckla metoder under projekttiden.

Används någon speciell metodik/pedagogik?

Projektet kommer jobba med individuellt utformade insatser. Gruppaktiviteter kan förekomma om det passar individen. Projektmedarbetarna har kunskaper i lösningsinriktat arbete, Motiverande samtal, Supported Employment och IPS. Det nära stödet och vägledande samtalet är den bärande modellen.