Forskningsmetodik

CFUG anordnar kurser i forskningsmetodik.

Kurs i grundläggande forskningsmetodik

CFUG arrangerar kursen ”Grundläggande forskningsmetodik – del 1” som en uppdragsutbildning via Uppsala universitet. Kursen omfattar 3.5 högskolepoäng (hp) i medicinsk vetenskap på avancerad nivå och uppfyller kurskravet i delmål 19/a5, Kompetens inom medicinsk vetenskap, för ST-läkare (i nya föreskrifterna för läkares ST som gäller från 1/5 2015 benämnt som Delmål a5 Medicinsk vetenskap).

CFUG arrangerar även en frivillig fördjupning till denna kurs genom kursen ”Grundläggande forskningsmetodik – del 2” (4 hp). Den består av självständiga litteraturstudier och avslutas med en skriftlig tentamen. Ingen extra undervisning ingår i delkurs 2, anmälan görs under delkurs 1. För att gå kursen ”Grundläggande forskningsmetodik – del 2” krävs att del 1 är godkänd.

Kursplanerna för båda dessa kurser återfinns längre ned på denna sida.

Observera att ”Grundläggande forskningsmetodik – del 1” inte omfattar delmål 20/a4 (Förbättrings- och kvalitetsarbete/ Systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete). För detta delmål finns en separat kurs inom Region Gävleborg.

Målgrupp

Kursen ”Grundläggande forskningsmetodik – del 1” är öppen att söka för yrkesverksamma inom Region Gävleborg med avslutad grundutbildning från högskoleutbildning inom vårdområdet. Vid ett stort antal sökande ST-läkare som behöver denna kurs inom ramen för sin specialiseringstjänstgöring (delmål 19/a5) kommer dock denna kategori av sökande att prioriteras. Vid fler sökande ST-läkare än antalet platser (24 kursplatser per tillfälle), kommer de sökande att prioriteras i samråd med respektive ST-studierektor. I mån av plats kommer även andra än ST-läkare att antas till kursen. För dessa gäller då principen ”först till kvarn”, d.v.s. platserna tilldelas i den ordning som anmälningarna inkommer fram till sista anmälningsdag.

Planera in tid för kurs och kursarbete i god tid

”Grundläggande forskningsmetodik – del 1” består av fem obligatoriska kursdagar uppdelade på två kurstillfällen om två dagar vardera samt ett avslutande examinationsseminarium på en dag. Två dagar behövs dock för att examinera alla på kursen, varför du inför kursen ska avsätta tid för sex obligatoriska kursdagar (se datum för aktuell kurs vår/höst). Under kursens gång fördelas sedan vilka som examineras vilken dag och den dag som ”blir över” används till förberedelse alternativt efterarbete kring din projektplan. Förutom dessa fem obligatoriska kursdagar tillkommer enskilt arbete före och under kursen motsvarande ungefär 5-10 dagar.

Du bör alltså räkna med totalt ca 10-15 dagars schemalagt arbete för denna kurs. Det är svårt att ge ett allmänt råd för hur de dagar som är avsedda för enskilt kursarbete utöver de obligatoriska kursdagarna bör fördelas, men ett förslag ges i en kursöversikt nedan (se ”En översikt av kursen Grundläggande forskningsmetodik”). Närvaro och aktivt deltagande förutsätts under de obligatoriska kursdagarna. Vid giltig frånvaro som sjukdom, sjuka barn etc under max en dag ges ersättningsuppgifter. Vid längre frånvaro hänvisas till nästa kurstillfälle för att slutföra kursen (med bibehållen kursplats).

Vad ingår i kursen?

Kursen ger grundläggande teoretiska kunskaper i forskningsmetodik och övning i praktiska moment som att söka, läsa och granska vetenskaplig litteratur, skriva akademisk text, opponera på en annan kursdeltagares projektplan etc. Kursen omfattar föreläsningar, gruppdiskussioner, hemuppgifter och enskilt skriftligt arbete.

Huvuduppgiften är att författa en skriftlig projektplan (ett PM) om ca 4-6 sidor kring en projektidé. Under kursens gång utvecklar du din projektidé för att vid examinationen ha ett skriftligt PM klart. Ditt PM får du då presentera muntligen och det ingår även att opponera på en annan kursdeltagares PM. Projektplanen ligger sedan till grund för själva projektarbetet som ingår i delmål 19/a5 och som avslutas med ett skriftligt individuellt arbete. En skriftlig idéskiss som preliminärt beskriver din tänkta projektidé ska inlämnas före kursstart. De som antas på kursen får mer information om detta samt kursboken ”Vettigare vård” att läsa före kursstart.

Diskutera och förankra din projektidé i god tid

Det är viktigt att du på ett tidigt stadium tänker igenom en möjlig projektidé och att du i samråd med din kliniska handledare, studierektor och verksamhetschef diskuterar och förankrar denna idé. ST-läkare ska även ha en vetenskaplig handledare under delmål 19/a5. Försök på ett tidigt stadium att finna en vetenskaplig handledare att diskutera projektidén med. Särskild ersättning kan utgå till dessa handledare, vilka kan rekryteras inom eller utom Region Gävleborg. Det finns inget krav att den vetenskapliga handledaren ska vara disputerad, men intresse för och erfarenhet av vetenskapligt arbete är naturligtvis en förutsättning. Den vetenskapliga handledaren kan vid frågor hänvisas till kursansvarig, se Kontakt nedan.

Aktuella kurstillfällen

Nästa kurs ges hösten 2021: 22-23 september, 20-21 oktober, med avslutning 1-2 december. 

Sista dag för anmälan till kursen är 7 maj.

Kurslokal och schema

Kursen hålls i Gävle om inget annat meddelas. Schema, lokaler och ytterligare information meddelas till antagna på kursen.

Kursavgift

Kursavgiften är 5000 kronor och inkluderar lunch, kaffe samt två kursböcker (se Kursplan nedan) som ingår i delkurs 1 (kurslitteratur till delkurs 2 ingår inte). Eventuella övernattningar får ordnas och bekostas av den sökandes verksamhet. Kursen faktureras på angivet kostnadsställe, i samband med kursstarten.

Anmälan

Anmälan sker via denna länk i Kompetensportalen

Om inte den aktuella kursen går att anmäla sig till via denna länk ännu, var god meddela intresse för kursen till kursansvarig Dag Rissén: dag.rissen@regiongavleborg.se

Obs! Anmälan är bindande, kursavgiften återbetalas ej.

Endast medarbetare inom Region Gävleborg som är uppkopplade mot regionens nätverk kommer åt Kompetensportalen. Om du är anställd av en privat vårdgivare i Region Gävleborg och vill anmäla dig till aktuell kurs så undersök först om din arbetsgivare har inloggningsmöjligheter till Kompetensportalen, i annat fall mejla till HR-konsult/ST-samordnare Inger Bodin som kan göra anmälan åt dig: inger.bodin@regiongavleborg.se

En bekräftelse på din anmälan kommer att skickas via e-post.

Övrigt

Allmänna kursdokument finns samlade nedan. Mer information kommer att meddelas per mejl till antagna på kursen.

Kursplan

Här finns kursplaner som gäller från hösten 2013 och tills vidare.

Grundläggande forskningsmetodik del 1

Grundläggande forskningsmetodik del 2

Övergripande modell för delmål 19/a5

Beskrivning övergripande modell delmål 19/a5

Övergripande modell delmål 19/a5 med siffror

Kursdokument

Råd inför skrivande av projektplan

Mall inför skrivande av projektplan (doc)

Kriterier för bedömning av projektplan checklista 

Rätt att ta del av patientuppgifter - Direktiv, Hälso och sjukvård, Region Gävleborg

Rätt att ta del av patientuppgifter - Rutin, Hälso och sjukvård, Region Gävleborg

Rätt att ta del av patientuppgifter - Blankett för särskilt uppdrag. Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

En översikt av kursen Grundläggande forskningsmetodik VT 2021 

En översikt av kursen Grundläggande forskningsmetodik HT 2021

Kontakt

Vid frågor om ovanstående kurs/kurser var god kontakta Dag Rissén, dag.rissen@regiongavleborg.se