Till dig som ska besvara enkäten

I Lupp finns frågor om bland annat hur du ser på dina möjligheter till att påverka, din sysselsättning och om framtiden. Tack för att du svarar, du bidrar med viktig kunskap till våra beslutsfattare!

Du svarar på enkäten anonymt och du har möjlighet att hoppa över eventuella frågor du inte vill svara på.

Enkäten hjälper beslutsfattare att fatta bra beslut och att se vad som vi behöver ta reda på mer om. Genom den här metoden kan vi se vad unga tycker och upplever kring sin fritid, skola, hälsa och inflytande.

I Gävleborg har vi satt upp många mål för att göra det bättre för barn och unga i hela regionen, men för att kunna genomföra det behöver vi kunskap om hur det är att vara ung idag. Därför skickar kommunerna och regionen ut enkäten, så att unga själva får besvara frågorna.

Går du i åk 8 eller åk 2 på gymnasiet och ska besvara enkäten i skolan?

Din skola och kommunens LUPP-ansvarige kommer tillsammans att bestämma när du och din klass ska genomföra Luppen. Enkäten som består av ett sextiotal frågor om bland annat fritid, skola, hälsa, inflytande och trygghet tar ungefär 30-40 minuter att besvara och ni gör detta via en webblänk.

Om ni av olika anledningar hellre vill besvara enkäten i pappersform är det i vissa fall möjligt, tala med kontaktpersonen i din kommun.

Du svarar på enkäten anonymt och har möjlighet att hoppa över eventuella frågor du inte vill eller kan svara på.

Är du 19-25 år och har fått hem enkäten i brevlådan?

Under oktober och november så ges 2000 unga vuxna i Gävleborg möjligheten att besvarar enkäten LUPP – lokal uppföljning av ungdomspolitiken.

I första utskicket så får du tillgång till en webblänk, skriv in den i din webbläsare och följ instruktionerna. Du har även ett personligt deltagarnummer, fyller du i detta i samband med att du besvarar enkäten så slipper du få framtida påminnelser.

Om du inte svarat på enkäten efter det första utskicket så kommer du att få en enkät i pappersform hemskickad till dig, då kan du välja att fylla i den istället och sedan skicka in det med det förfrankerade svarskuvertet.

Goda exempel efter LUPP

Av det resultat som Luppenkäten visade 2013 har en mängd aktiviteter och kommunala satsningar uppkommit. Bland annat så har ett flertal kommuner utökat möjligheterna till dialog med ungdomar via till exempel fysiska möten eller sms-paneler. Några kommuner har erbjudit ungdomar sommarjobb med inriktning mot kommunutveckling och andra gett möjligheter till ökat deltagande i kurser eller utbildningar. Ungdomarnas svar är med andra ord mycket värdefulla och viktiga!