Integration

En viktig del i det regionala tillväxt- och utvecklingsarbete för ett hållbart Gävleborg är att fler utrikes födda i länet ska känna sig som en del av det svenska samhället och ges möjlighet att bidra till och ta del av samhällsutvecklingen på olika sätt.

Ett socialt hållbart och jämlikt samhälle finns när alla människor, utifrån sina behov och förutsättningar, ges likvärdiga möjligheter i samhället. De ojämlika skillnader som finns mellan olika grupper i befolkningen behöver utjämnas för att nå målet om ett jämlikt och jämställt samhälle i Regional utvecklingsstrategi Gävleborg 2020-2030.

Grundläggande livsvillkor som utbildning och arbete har stor betydelse för en människas möjligheter och förutsättningar att forma sitt eget liv och kunna bidra till samhällsutvecklingen. Genom att på arbetsmarknaden lyckas inkludera och ta till vara på utrikes föddas kompetenser, erfarenheter och förmågor i större utsträckning ökas förutsättningarna för en hållbar regional tillväxt och utveckling. Direkta vinster med det blir exempelvis att tillgången på arbetskraft ökar, att innovationsförmågan ökar genom att fler människors idéer tas till vara, att fler grupper och perspektiv blir representerade på olika nivåer i samhället vilket bidrar till bättre beslut samt att organisationer som präglas av mångfald ökar sin attraktionskraft.

I Region Gävleborgs utvecklingsuppdrag ingår att samordna och samverka med andra aktörer lokalt, regionalt och nationellt. När det gäller samverkan kring olika integrationsutmaningar i länet, samordnar Region Gävleborg tillsammans med Länsstyrelsen partnerskapet Integration Gävleborg. Övriga aktörer som finns representerade i partnerskapet är Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Högskolan i Gävle, Civilsamhället samt länets tio kommuner.

Tillsammans skapar vi ett Gävleborg som är öppet, nytänkande och hållbart!

Mer information

Partnerskapet Integration Gävleborg

Kontakt