Elkraft

Flexibla lösningar på länets energifrågor under Energidagen 2023

Ett hundratal beslutsfattare lockades till Energidagen i Gävle 21 april för att diskutera länets energisituation och elanvändning. Dagen riktade sig främst till politiker och tjänstepersoner från regionens kommuner och företag som på olika sätt berörs av energisituationen.

Energidagen 2023, som arrangerades av Länsstyrelsen i Gävleborg, Högskolan i Gävle och Region Gävleborg i samverkan med Arena elkraft, lockade runt 130 beslutsfattare, politiker och tjänstepersoner från kommuner och företag till Gävle.

– Energiförsörjningen är en av våra stora utmaningar just nu, det tror jag de flesta blivit uppmärksammade på när man se hur elpriserna skjuter i höjden. Därför kändes Energidagen väldigt aktuell i år. Det är ett bra forum för olika aktörer att mötas för att se vad vi i Gävleborg tillsammans kan bidra med i energiförsörjningsfrågan, säger Patrik Stenvard (M), regionstyrelsen ordförande.
 
Landshövding Per Bill, Regionstyrelsens ordförande Patrik Stenvard och Högskolan i Gävleborgs rektor Ylva Fältholm lyfte under dagen vikten av att samverka kring energifrågorna för att länets utveckling ska gå åt det håll man önskar. Energisituationen har en central roll för fler arbetstillfällen, en levande industri och företagande.

Elanvändningen i länet

På grund av industrietableringar i länet är prognosen att elanvändningen kan komma att fördubblas till 2045. Förfrågningarna på eletableringar från industrin hos Svenska kraftnät motsvarar i dagsläget en fördubbling av landets energianvändning.
Transportsektorn står samtidigt inför ett skifte där fossilbränslen ersätts av biodrivmedel och el. Detta teknologiskifte kommer att öka efterfrågan på el och kräver utbyggnad av både elproduktion och nätkapacitet.

Energieffektivisering och flexibla lösningar för ett hårt belastat elnät blir centralt om vi ska klara omställningen och för att åstadkomma ett hållbart Gävleborg.

Vindkraft och kärnkraft

Produktionsslagen vindkraft och kärnkraft lyftes med ett konstaterande att alla energislag behövs men för olika syften och för olika tidsperioder. Elnäten står för stora utmaningar för att klara framtida krav på kapacitet och överföring, från stamnät till lokalnät. Samverkan mellan nätägarna blir därför viktig för att utbyggnaden ska bli så snabb och smidig som möjligt.

Kompetensbrist i länet

Det råder just nu en stor kompetensbrist i energibranschen, som blir en stor utmaning att fylla.  Vi behöver också öka acceptansen och förståelsen i samhället för behovet av utbyggd energiproduktion och nya kraftledningar i länet. Det kommer därför att krävas aktiv och fördjupad samverkan för att klara de framtida utmaningarna.

Mer information

Elkraftsförsörjning - Region Gävleborg (regiongavleborg.se)