Nya extra stöd hjälper personer att övervinna hinder och hitta jobb

Nu avslutas ett framgångsrikt projekt som har arbetat för att föra personer som står långt från arbetsmarknaden närmare den och få en egen försörjning. Resultatet visar att nästan hälften av deltagarna har gått vidare till arbete eller studier.

Nya extra stöd är ett projekt som sedan 2020 har arbetat för att få personer som idag står långt ifrån arbetsmarknaden att komma närmare den. Det har i första hand riktat sig till utrikesfödda personer men också till viss del svenskfödda personer som av olika anledningar stått långt ifrån arbetsmarknaden. Målgruppen har generellt låg utbildningsnivå och begränsad eller ingen arbetslivserfarenhet.

De insatser som har gjorts i projektet är att vidareutvecklat och förfina metoder, arbetssätt och samverkansformer för att få ett mer sammanhållet stöd runt varje individ. Insatserna har haft fokus på att föra deltagarna närmare arbete och/eller studier och det kan exempelvis ha inneburit språkträning arbetsmarknadskunskap, samhällskunskap, friskvård och hälsa, IT-kunskap eller ekonomikunskap.

Nu när projektet avslutas visar resultatet att projektet har varit framgångsrikt. Totalt deltog 480 personer i projektet och av dessa gick 23 procent av deltagarna vidare till arbete och 26 procent till studier. Det är fler än förväntat som gått till både arbete och/eller studier efter avslutat projekt. 66 procent av deltagarna var kvinnor och 34 procent män.

– Det är riktigt glädjande att projektet varit så framgångsrikt. Att fler går från arbetslöshet till arbete eller studier är gynnsamt för länet och speciellt för varje enskild individ som ges större möjlighet att leva upp till sin fulla potential, säger Patrik Stenvard (M), regionstyrelsen ordförande. 

”Projektet har gett oss stöd och en långsiktighet”

Nya extra stöd har drivits av Region Gävleborg tillsammans med sju av länets kommuner: Bollnäs, Gävle, Hudiksvall, Nordanstig, Ockelbo, Ovanåker och Söderhamn.

Varje kommun har drivit ett eget delprojekt inom projektet. I dessa sju delprojekt har respektive kommun utvecklat nya och/eller förfinat sina tidigare arbetssätt och metoder med fokus att underlätta för deltagarna. Projektet har även lett till en ökad samverkan mellan länets kommuner och alla delprojekten har på det sättet kunnat lära av varandra.

Bente Sandström, enhetschef i Nordanstig kommun beskriver hur projektet har bidragit till förändring.

– Genom projektet har vi fått unik möjlighet till att fokusera ordentligt på den målgrupp som projektet riktat sig till. För oss i den ”lilla” kommunen är ett projektarbete värdefullt då det ger både ekonomisk och kompetensmässigt en stor förstärkning. Målgruppen är en utmaning för oss såväl som för flera kommuner och projektet har gett oss stöd och en långsiktighet som är värdefull och i många fall avgörande, säger Bente.

Bente menar att stödet från Region Gävleborg har skapat ett mervärde och åtkomst till både en större verksamhet och ett nätverk som är värdefullt för dem. Bente avslutar med att beskriva nästa steg för kommunen och deltagarna.

– Vi tar med oss de lärdomar vi fått under projektet för fortsatt stöd till målgruppen. Vi har lärt oss mycket och fått en kontinuitet i vårt löpande utvecklingsarbete, konstaterar Bente.

Genom den kunskapsöverföring som skett mellan delprojekten har viktiga lärdomar kunnat delas mellan kommunerna löpande under projekttiden, såväl de bra erfarenheterna som de mindre bra. Det är den samlade erfarenheten från samtliga delprojekt som bidrar till att fungerande metoder sprids och implementeras till många och därmed gynnar hela regionen.

Även samverkan med andra aktörer så som frivilligsamhället, vuxenutbildningen, folkhögskolor med flera har utvecklats under projektperioden.