Stor samstämmighet kring jämlikhet i Gävleborgs län

Som en del i arbetet med Jämlikhetsutredningen i Gävleborg bjöd Region Gävleborg in till ett webbinarium den 5 oktober 2020.

Under webbinariet gav Lina Hedman, utredare vid Region Gävleborg, en statusuppdatering av den jämlikhetsutredning som Region Gävleborg just nu genomför.

- Just nu för Jämlikhetsutredningen dialog med olika aktörer i länet, så som myndigheter, kommuner, civilsamhälle, akademi med flera. I dagsläget har vi hunnit med drygt 30 sådana dialoger, i form av djupintervjuer, sa Lina Hedman och tillade: - Dessa är nödvändiga för att vi som arbetar med utredningen ska få en ökad förståelse för hur ojämlikheten i Gävleborgs län faktiskt ser ut samt hitta möjliga lösningar framåt.

Även om arbetet med utredningen pågår för fullt så börjar man se vissa tydliga tendenser.

- I vårt län är det inte skillnaden mellan de som har det sämst och de som har det bäst som är den största utmaningen, utan att det är att det är så många som har det riktigt tufft, sa Lina Hedman.

Lina Hedman, utredare vid Region Gävleborg berättade om den jämlikhetsutredning som Region Gävleborg just nu genomför. 

 

Hög andel med låg ekonomisk standard

Till exempel är Gävleborg ett av de län som har den högsta andelen invånare med så kallad låg ekonomisk standard. Drygt 15 % av länets invånare bor idag i hushåll som har en låg ekonomiskt standard. Jämlikhetsutredningen har hittills identifierat fem stora utmaningar som länet behöver arbeta med för att motverka ojämlikhet:

  • Att höja utbildningsnivån och öka sysselsättningen
  • Att förbättra integrationen
  • Att bryta det sociala arvet
  • Att förbättra hälsan
  • Att jämna ut de geografiska förutsättningarna

Utmaningarna liknar på många sätt de som lyfts fram av regeringens jämlikhetskommission men utredningen pekar på att just dessa är extra viktiga i Gävleborg.

Stor samstämmighet

Vad kan man då göra åt ojämlikheten i Gävleborg? Ett sätt är att titta närmare på hur man arbetar med den här typen av frågor.

- Utifrån de dialoger vi haft ser vi att det finns en enorm samstämmighet i vad man ser som de stora problemen och vilken typ av insatser man tror skulle kunna minska ojämlikheten i länet, sa Lina Hedman

Några viktiga områden som identifierats är kunskap, samverkan, delaktighet och inkludering, att våga göra olika, tidiga insatser samt långsiktighet.

Per Molander presenterade Jämlikhetkommissionens förslag för minskade klyftor

Under webbinariet deltog även Per Molander, ordförande för regeringens Jämlikhetskommission. Per presenterade resultatet av deras betänkande En gemensam angelägenhet, SOU 2020:46.

- Slutsatsen av vårt två år långa arbete är att det går att öka jämlikheten och samtidigt stärka den ekonomiska potentialen i vårt samhälle. Vi har också sett att det finns starka argument för att sträva efter ökad jämlikhet, bland annat skapar det förutsättningar för ekonomiskt tillväxt och det vi kallar social rörlighet, sa Per Molander och tillade: - Ökad jämlikhet bidrar dessutom till en ökad tillit i vårt samhälle.

Webbinariets syfte var också att hålla en paneldialog omkring de övergripande frågorna ”Varför ser det ut som det gör i Gävleborg och vilken roll kan vi ta regionalt i dessa frågor?”. Paneldeltagare var Per Molander, Jämlikhetskommissionen ordförande, Eva Lindberg, regionstyrelsens ordförande, Region Gävleborg, Ann-Gerd Bergdahl, distriktsidrottschef, RF-SISU Gävleborg, Anna-Karin Hainsworth, förbundschef, Samordningsförbund Gävleborg samt Kenneth Forssell, förvaltningschef arbetsmarknad- och socialförvaltning i Ljusdals kommun.

Totalt lockade webbinariet ett 110-tal personer, inklusive företrädare från hela Gävleborg - strateger, chefer, politiker, verksamma inom region/kommun eller inom statlig myndighet, akademi, näringsliv och civilsamhälle.

Per Molander, jämlikhetskommissionens ordförande.

 

Minska sociala orättvisor

Region Gävleborgs regionstyrelse har initierat Jämlikhetsutredningen för att fördjupa kunskapen om ojämlikheten i Gävleborg. Områden som analyseras i utredningen är ekonomi, arbete, utbildning, boende, hälsa, delaktighet och tillit.

- Ojämlika villkor drar ju isär samhället och skapar avstånd mellan människor. Frågan är om vi som är offentliga aktörer kan göra något åt det? Syftet med Region Gävleborgs Jämlikhetsutredning är att ge en samlad beskrivning av skillnaderna i grundläggande livsvillkor mellan människor i länet. Vi behöver ta reda på hur, när och varför ojämlikhet uppstår hos oss. Det är den ena sidan av saken. Den andra sidan är vi behöver utveckla tillräckligt bra åtgärder också för att minska sociala orättvisor och skillnader i länet, sa regionstyrelsens ordförande Eva Lindberg (S) i sin inledning.

Eva Lindberg, regionstyrelsens ordförande.

 

Under hösten 2020 och början av 2021 kommer resultatet från utredningen att sammanställas i en slutrapport.