Om Jämlikhetsutredningen

En ökad jämlikhet gör att fler kan bidra till att utveckla vårt samhälle och att vår gemenenskap ökar.

Jämlikhetsutredningens uppdrag har varit att ge en samlad beskrivning av skillnaderna i grundläggande livsvillkor mellan olika grupper i hela Gävleborgs län samt olika faktorers betydelse för och påverkan på ojämlikheten och att presentera en sammanställning av förslag till åtgärder för att minska skillnader i livsvillkor och hälsa mellan grupper.

Jämlikhetsutredningen berör sex olika områden: utbildning, arbete och ekonomi, tillgänglighet och boendemiljöer, demokrati och delaktighet, hälsa samt vård. Alla dessa områden hänger ihop. En persons utfall inom ett område påverkar hens möjligheter inom ett annat område.

Arbetet med Jämlikhetsutredningen initierades 2019 och resultatet har under 2021 sammanställts i rapporten Jämlikt Gävleborg. Rapporten vilar på vetenskaplig grund och bygger på analys av ett antal olika källmaterial:

  • Statistik från olika register och enkäter (regional data där så är möjligt).
    Det statistiska materialet har brutits ned utifrån diskrimineringsgrunderna, geografi och socioekonomisk position där så är möjligt.
  • Rapporten bygger också på verksamhetsnära dialoger med företrädare för ett antal olika aktörer i länet: förvaltningar och enheter inom Region Gävleborg, länets kommuner, förbund, statliga myndigheter, Högskolan i Gävle och olika organisationer inom civilsamhället. Dessa dialoger kan jämföras med semistrukturerade kvalitativa intervjuer. Dialogerna har syftat till att fånga den kunskap som finns i verksamheterna, identifiera behov, samt till att få in förslag på åtgärder som kan göra skillnad i Gävleborgs län, utifrån respektive verksamhet. Totalt har 50 dialoger, á ca 60-120 minuter genomförts.
  • Tidigare utredningar och rapporter utgör viktiga underlag (lokala, regionala och nationella).