Om Jämlikhetsutredningen

Syftet med jämlikhetsutredningen är att ge en samlad beskrivning av skillnaderna i grundläggande livsvillkor mellan olika grupper i hela Gävleborgs län och att presentera en sammanställning av förslag till åtgärder för att minska skillnader i livsvillkor och hälsa mellan grupper. En ökad jämlikhet gör att fler kan bidra till att utveckla vårt samhälle och att vår gemenenskap ökar.

Områden som kommer analyseras är framförallt hushållens ekonomi, arbete, utbildning, bostäder, delaktighet, hälsa och tillit.

Arbetet med jämlikhetsutredningen sträcker sig över två år. År 2019 ligger fokus på nulägesanalys och våren 2020 sker fördjupande lokala orsaks- och åtgärdsanalyser. Under hösten 2020 och början av 2021 sammanställs allt i en slutrapport. Utredningen innebär ett omfattande analysarbete, vilket kommer innebära att en bredd av aktörer i länet involveras.

Presentation av utredningen vid regionfullmäktiges sammanträde 2019-06-04 - bildspel (pdf)