Bakgrund - Jämlikhetsutredningen

Att motverka trenden med ökad ojämlikhet och istället öka jämlikheten är en prioriterad fråga för Region Gävleborg.

Levnadsförhållandena mellan olika grupper skiljer sig åt i Sverige. Grupper med goda levnadsförhållanden har det gott på flera sätt; hög utbildningsnivå, goda och stabila inkomster, högre medellivslängd, bättre hälsa, bor i tryggare områden och upplever en högre nivå av delaktighet och inflytande i samhället. Gruppen med mindre goda levnadsförhållanden däremot har sämre ekonomiska förutsättningar, sämre hälsa, lever trängre i mindre attraktiva områden och upplever en lägre grad av delaktighet. Skillnaderna mellan grupperna ökar dessutom på många områden. Ett exempel är inkomstklyftorna som ökar stadigt. Sverige, som under lång tid hade de lägsta inkomstskillnaderna i Europa, är nu ett mittenland i nivå med Tyskland, Frankrike och Polen (OECD).

Att motverka ojämlikheten och främja jämlikhet mellan människor är en viktig framtidsfråga. Minskad ojämlikhet är exempelvis ett av de 17 målen inom den globala utvecklingsagendan Agenda 2030 som undertecknats av alla världens stats- och regeringschefer. 

De mönster och tendenser som finns på det nationella planet gäller också lokalt. Att motverka trenden med ökad ojämlikhet och istället öka jämlikheten är en prioriterad fråga för Region Gävleborg.

För att fördjupa kunskaperna om hur ojämlikheten ser ut i Gävleborgs län har Region Gävleborgs regionstyrelse initierat en jämlikhetsutredning. Jämlikhetsutredningen ska ge en samlad beskrivning av skillnaderna i grundläggande livsvillkor mellan olika grupper i hela Gävleborgs län. Den ska även presentera en sammanställning av förslag till åtgärder för att bryta ojämlikheten och för att minska skillnaderna i livsvillkor och hälsa.

Uppdraget innefattar även att samverka, lokalt, regionalt och nationellt samt arrangera regionala konferenser i syfte att ta in idéer, förankra förslag och lyfta frågan. Exempel på aktörer som är viktiga att samverka med är kommuner, myndigheter, akademi, civilsamhället och näringslivet.