Regionalt serviceprogram

Serviceprogrammets syfte är att bidra till en god tillgänglighet till kommersiell och offentlig service för medborgare och näringsliv i gles- och landsbygd.

Regionalt serviceprogram Gävleborg 2014-2020 (pdf)

Det övergripande målet är att skapa förutsättningar för att erbjuda kommersiell service till medborgare och företag, inom rimliga avstånd, så att de kan bo, leva och verka på landsbygden.

Tillgänglighet till grundläggande service för boende, besökare och företag är en viktig del i arbetet med att skapa attraktiva livs- och boendemiljöer. Regeringen framhåller vikten av att alla delar av landet ges möjlighet att utvecklas. För att skapa en god miljö med hög attraktivitet är insatser som bidrar till en god servicenivå viktiga. Regeringen har därför gett länen i uppdrag att ta fram regionala serviceprogram.

Serviceprogrammet bygger på en analys av behoven i länet samt samverkar i möjligaste mån även med övriga program inom regional utveckling och tillväxt.