Fotograf: Katarina Hansson

Kommersiell service

För att vi ska kunna bo, leva och verka på landsbygden är tillgängligheten till grundläggande service avgörande. Regeringen har därför gett alla regioner i uppdrag att ta fram ett regionalt serviceprogram som ska bidra till god tillgänglighet till kommersiell service.

Det övergripande syftet med det regionala serviceprogrammet för Gävleborg och dess insatser är att bidra till en god tillgänglighet till kommersiell service för medborgare och näringsliv i gles- och landsbygd. Det ger förutsättningar för både äldre och yngre personer att bo kvar, gör det mer attraktivt för barnfamiljer att flytta in och möjliggör för företagare att vara verksamma på landsbygden.

Arbetet bedrivs aktivt genom ett regionalt serviceråd. Servicerådet ska följa arbetet med det regionala serviceprogrammet och vara med och identifiera och genomföra insatser. Representanter från Region Gävleborg, Länsstyrelsen, de tio kommunerna, samt näringsliv och föreningar ingår i servicerådet.

Unik rapport om arbetet med service på landsbygden

2016-2020 har Region Gävleborg haft möjlighet att via medel från Landsbygdsprogrammet och regionala utvecklingsmedel intensifiera arbetet med att utveckla och stärka kommersiell service för en levande landsbygd. Nu är slutrapporten klar och med bilder och berättelser går det nu att ta del av hur arbetet bedrivits.

Blick - Magasin (e-magin)