Region Gävleborgs arbete med EU-program 2021-2027

EU:s sammanhållningspolitik är ett viktigt verktyg för att skapa förutsättningar för ökad sysselsättning och tillväxt i Gävleborg. Nuvarande programperiod tar slut 2020 och nästa period sträcker sig mellan 2021-2027. För att säkra att framtida medel kan användas på ett effektivt och strategiskt sätt är det viktigt att kommande EU-program ligger i linje med Gävleborgs prioriteringar.

Det är också viktigt att programmet tar hänsyn till tre hållbarhetsdimensionerna: social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

Region Gävleborg ansvarar, tillsammans med Region Dalarna och Region Värmland, för att skriva ett nytt program för Europeiska regionalfonden Norra Mellansverige. I detta arbete ingår bland annat att arbeta fram en regional handlingsplan för den Europeiska socialfonden.

Region Gävleborg är även med och skriver programmet Interreg Central Baltic.

Så ser processen ut

Regeringen har beslutat att nio nya program ska tas fram för att stötta arbetet inom Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), åtta regionala program och ett nationellt. Målet med satsningen är att skapa bättre förutsättningar för ökad sysselsättning och tillväxt under programperioden 2021-2027. Region Gävleborg samordnar och koordinerar framtagandet av ERUF Norra Mellansverige 2021-2027. Programförslagen ska lämnas in senast den 31 december 2020.  

Regionala strategiska dokument, så som den socioekonomiska analysen för ESF och ERUF, Regionala utvecklingsstrategier och Innovationsstrategier utgör grunden för programmets inriktning.

Det finns en arbetsgrupp med representanter från Region Dalarna, Region Gävleborg och Region Värmland samt Tillväxtverket. Gruppen koordineras av Ann-Christin Gagge för Norra Mellansverige.

En process pågår med tematiska dialoger om programgeografins utmaningar och behov. Tidigare i år bjöd de regionala utvecklingsdirektörerna in partnerskapet till ett informationsmöte om programmet och framtagandeprocessen. Partnerskapet består av de aktörer som ska involveras i framtagande och genomförande av programmet, bland andra kommuner, länsstyrelser, högskolor och universitet, näringslivsfrämjare, kluster, science parks, de innovationsstödjande systemen och arbetsmarknadens parter.

Tidsplanen tillåter inte en formell remiss utan vi arbetar istället med återkommande dialoger för att säkerställa innehållet i programmet. Under hösten håller vi dialogmöten 9 september, 8 oktober och 4 november. Mer information om detta hittar du i länksamlingen på denna sida. Kontakta asa.axelson@regiongavleborg.se för att få tillgång till möteslänk om du inte har fått den på annat sätt.

Vår ambition är att ha en så öppen och transparent process som möjligt i framtagandet och kommer att använda denna webbsida på Region Gävleborgs webbplats för kommunikation med externa aktörer och för att tillgängliggöra dokumentation.

Delta i utformandet av programstrategin

Det senaste utkastet för Norra Mellansveriges programstrategi är nu publicerat på denna sida med dokumentnamnet Utkast 2.1 NMS programstrategi. I samband med detta vill Region Dalarna, Region Gävleborg och Region Värmland passa på att bjuda in aktörer i Norra Mellansverige till en fortsatt dialog om programmets utformning.

Den 8 oktober, kl 09-11 är du därför välkommen på ett digitalt dialogmöte. Inbjudan och länken till mötet hittar du bland länkarna lite högre upp på den här sidan. Ingen anmälan krävs.

Du kan även tycka till om utkastet genom att fylla en i enkät. Enkäten hittar du här.

Sist men inte minst, du kan även skicka in dina synpunkter. Mejla dessa till Thomas Högman  thomas.hogman@regiongavleborg.se. Dina synpunkter på utkast 2.1 NMS programstrategi behövs senast den 16 oktober.

Kontakt

Ann-Christin Gagge
Koordinator ERUF Norra Mellansverige 2021-2027
ann-christin.gagge@regiongavleborg.se
073-274 27 88

Skrivargrupp

Åsa Ängsback
asa.angsback@regiondalarna.se
070-622 63 66

Helen Vogelmann
helen.vogelmann@regionvarmland.se
072-121 72 67

Lina Andersson
lina.e.andersson@regiongavleborg.se
076-125 73 03