Region Gävleborgs arbete med EU-program 2021-2027

EU:s sammanhållningspolitik är ett viktigt verktyg för att skapa förutsättningar för ökad sysselsättning och tillväxt i Gävleborg. Nuvarande programperiod tar slut 2020 och nästa period sträcker sig mellan 2021-2027. För att säkra att framtida medel kan användas på ett effektivt och strategiskt sätt är det viktigt att kommande EU-program ligger i linje med Gävleborgs prioriteringar.

Det är också viktigt att programmet tar hänsyn till tre hållbarhetsdimensionerna: social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

Region Gävleborg ansvarar, tillsammans med Region Dalarna och Region Värmland, för att skriva ett nytt program för Europeiska regionalfonden Norra Mellansverige. I detta arbete ingår bland annat att arbeta fram en regional handlingsplan för den Europeiska socialfonden.

Region Gävleborg är även med och skriver programmet Interreg Central Baltic.

Så ser processen ut

Regeringen har beslutat att nio nya program ska tas fram för att stötta arbetet inom Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), åtta regionala program och ett nationellt. Målet med satsningen är att skapa bättre förutsättningar för ökad sysselsättning och tillväxt under programperioden 2021-2027. Region Gävleborg samordnar och koordinerar framtagandet av ERUF Norra Mellansverige 2021-2027. Programförslagen ska lämnas in senast den 31 december 2020.  

Regionala strategiska dokument, så som den socioekonomiska analysen för ESF och ERUF, Regionala utvecklingsstrategier och Innovationsstrategier utgör grunden för programmets inriktning.

Det finns en arbetsgrupp med representanter från Region Dalarna, Region Gävleborg och Region Värmland samt Tillväxtverket. Gruppen koordineras av Ann-Christin Gagge för Norra Mellansverige.

En process pågår med tematiska dialoger om programgeografins utmaningar och behov. Tidigare i år bjöd de regionala utvecklingsdirektörerna in partnerskapet till ett informationsmöte om programmet och framtagandeprocessen. Partnerskapet består av de aktörer som ska involveras i framtagande och genomförande av programmet, bland andra kommuner, länsstyrelser, högskolor och universitet, näringslivsfrämjare, kluster, science parks, de innovationsstödjande systemen och arbetsmarknadens parter.

Vår ambition har varit och är att ha en öppen och transparent process i framtagandet av programmet och vi kommunicerar med externa aktörer och tillgängliggör dokumentation på den här webbsidan. Tidsplanen har inte tillåtit en formell remiss utan vi har arbetat med återkommande dialoger för att säkerställa innehållet i programmet. Under hösten har vi haft tre digitala dialogmöten, presentationer från dessa tillfällen finns bland dokumenten på denna sida. 

Det slutliga programförslaget är publicerat på denna sida och kommer att tas upp för beslut 25/11 i Region Dalarna, 2/12 i Region Värmland och 9/12 i Region Gävleborg.

Kontakt

Ann-Christin Gagge
Koordinator ERUF Norra Mellansverige 2021-2027
ann-christin.gagge@regiongavleborg.se
073-274 27 88

Skrivargrupp

Åsa Ängsback
asa.angsback@regiondalarna.se
070-622 63 66

Helen Vogelmann
helen.vogelmann@regionvarmland.se
072-121 72 67

Lina Andersson
lina.e.andersson@regiongavleborg.se
076-125 73 03