Frågor och svar

FAQ

ElvägE16 har levererat erfarenhet från att planera, uppföra, driftsätta och godkänna drift på elektrifierad allmän väg samt erfarenheter av tre års drift av upp till tre lastbilar. Vi har också fått erfarenhet av nästan 2.700 besökare, deras frågor, inspel, information och återkoppling som gynnat både det nationella och internationella samarbetet inom klimatsmarta fossilfria transporter.

Huvudman och byggherre har varit Region Gävleborg. Siemens har ansvarat för anläggningen, Scania för lastbilarna och Ernsts Express för transporterna.

Projektets syfte var att ska kunskapsunderlag, i bred mening, för offentliga och privata organisationer så att beslut om elektrifiering skulle kunna fattas på så saklig grund som möjligt. Därigenom drivs det nationella arbetet mot 2030-målen på och misstag, osäkerheter och risker minskar.

Projektet har finansierats i sin helhet av Trafikverket, Energimyndigheten, VINNOVA, Siemens och Scania.

Trafikverket arbetar vidare med att elektrifiera tunga vägtransporter, just nu med permanenta satsningar i Örebro eller Nynäshamn, beslut ej fattat, samt några teknikutvärderingsprojekt för att testa andra tekniska lösningar på elektrifiering.  Ambitionen är att beslut att elektrifiera ska kunna fattas, implementering ske och effekter kunna visas i god tid innan 2030.

Det som från början ansågs vara nästan omöjligt att genomföra har gått utmärkt.

Förkommersiell upphandling, i detta fall drivet av Trafikverket, är ett modigt och kraftfullt verktyg för att driva på säker och kostnadseffektiv utveckling. Det är också en metod som vi i Sverige är ledande inom vilket ger såväl samhälle som näringsliv konkurrensfördelar.

Region Gävleborg har i sin helhet fått betalt för att genomföra detta projekt. Effekterna på regionen har varit goda, besökare, synlighet, affärer till företag mm och för detta har inte en krona av regionala medel använts.  En nationell politisk diskussion kring hur och till vad statliga skattemedel ska användas pågår, men vi ser att arbetet med att elektrifiera tunga transporter och avlägsna den negativa miljöpåverkan det ger samtidigt som det skapar en konkurrensfördel för mellansvensk industri är bra. Att skapa kunskapsunderlag innan beslut fattas anser vi också är ett mycket seriöst och ansvarsfullt sätt att använda skattemedel.