Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi 2018-2030

Gävleborg har goda förutsättningar för en konkurrenskraftig och hållbar livsmedelsproduktion. Trots det minskar produktionen av livsmedel. Detta har lett till att åkermark tas ur bruk, landskapet växer igen och arbetstillfällen går förlorade. För att möta denna trend har LRF Gävleborg, Länsstyrelsen Gävleborg och Region Gävleborg tagit fram en regional handlingsplan för livsmedelsproduktion.

Nu fortsätter arbetet med att genomföra handlingsplanen. LRF Gävleborg, Länsstyrelsen Gävleborg och Region Gävleborg ansvarar för genomförandet av handlingsplanen tillsammans med aktörer som initierar och genomför åtgärder

Målsättningen med handlingsplanen är att:

  • produktionsvärdet för den totala livsmedelsproduktionen i länet ska öka med 50 procent till år 2030. Jämförelsen görs med ett medeltal från åren 2013–2017,
  • sysselsättningen inom jordbruk och förädling ska öka med 10 procent till år 2030. Jämförelsen görs med ett medeltal från åren 2013–2017.

Tre fokusområden

Den regionala handlingsplanen tar sin utgångspunkt i den nationella livsmedelsstrategin. Tre områden är särskilt viktiga:

  • Regler och villkor ska bidra till en konkurrenskraftig och hållbar livsmedelskedja där produktionen ökar. Detta genom ändamålsenliga skatter och avgifter, regelförenklingar, administrativa lättnader och andra åtgärder för att stärka konkurrenskraften och lönsamheten. 
  • Konsument och marknad handlar om att konsumenten ska ha högt förtroende för livsmedlen och kunna göra medvetna val.
  • Kunskap och innovation en förutsättning för ökad produktivitet samt till hållbar produktion och konsumtion av livsmedel.

Samarbete viktigt

Nyckelorden i arbetet med handlingsplanen har varit samverkan, delaktighet och kreativa processer. Från Nordanstig i norr till Hedesunda i söder har öppna dialogmöten anordnats. Hela livsmedelskedjan har deltagit – det vill säga jordbruksföretag, förädlingsföretag, rådgivningsorganisationer, offentlig sektor, finansiärer, branschorganisationer och inte minst lokala och regionala politiker.

Läs mer om arbetet med den regionala handlingsplanen för livsmedel (Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi 2018-2030)