Hygieninformation A-Ö - för hygienombud och övrig personal

Information från vårdhygien riktad till medarbetare inom Region Gävleborg, externa vårdgivare och kommunala boenden.

Att förebygga vårdrelaterade infektioner Socialstyrelsens kunskapsunderlag: Att förebygga vårdrelaterade infektioner.
A-Z sjukdomsinformation Information från smittskydd om hantering av olika sjukdomar.
Bakterier i urinen Broschyren "Det är vanligt att äldre har bakterier i urinen" för boende, anhöriga och personal vid särskilt boende för äldre.
Basala hygienrutiner Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2015:10 samt Region Gävleborgs rutin Hygien- och klädregler. E-utbildning i basala hygienrutiner. Självskattning basala hygienrutiner.
Blodburen smitta, stick och skär Handlingsprogram och åtgärder vid stick- och skärskador samt blodstänk.
Byggnation Vårdhygien vid byggnation. Vårdhygieniska aspekter vid ny- och ombyggnation samt renovering av vårdlokaler.
Covid-19 coronavirus Smittskydds sida om covid-19. Där finns bland annat checklista, film och affisch om på- och avklädning av skyddsutrustning.
Desinfektion och städning Desinfektion och städning vid smittsamma sjukdomar, slutdesinfektion och slutstädning.
Egenkontroll Rutin och checklista för egenkontroll av vårdhygienisk standard. På vårdavdelningar, mottagningar och för kommuner.
E-utbildning E-utbildning hygien.
Förråd Riktlinjer för förrådshantering och transport av medicintekniska produkter. Planering och hantering av förråd. Förhindra hög luftfuktighet vid hantering av sterilt gods.
Gruppaktiviteter Vårdhygieniska aspekter vid återgång till gruppverksamhet under Coronapandemin.
Hygien- och klädregler Syftet med hygien och klädreglerna är att förhindra smittspridning. Reglerna är tillämpliga inom alla förvaltningar som har patientnära vård inom Region Gävleborg.
Hygienombud Hygienombudets ansvar, hygienombudsmöten, presentationsmaterial.
Hygienrond Protokoll för att genomföra hygienrond inom kommunal vård. Även kallat hygienprotokoll.
Hygienråd Hygienråd för kommunal hälso- och sjukvård i Gävleborgs län.
Hygienutbildning Obligatorisk hygienutbildning är för all personal som arbetar på uppdrag av Region Gävleborg i patientnära vård. E-utbildning hygien.
Influensa Checklista influensautbrott - ansvar för sjuksköterska, enhetschef och omvårdnadspersonal.
Kontakt Kontaktuppgifter till vårdhygien.
Lokalvård Hygien- och klädregler för lokalvårdspersonal i Region Gävleborg. Städning i vårdlokaler Ansvar för tillsyn av lokaler för vård och omsorg.
Multiresistenta bakterier Handlingsprogram och riktlinjer för multiresistenta bakterier (MRB), ESBL, ESBLcarba, MRSA, VRE och screeningodling.
Norovirus Norovirus (calici) även kallad vinterkräksjukan. Formulär för patient och personal, checklista, registrering efter avslutat utbrott.
När Vårdhygien ska kontaktas Rutin i Region Gävleborg
SOSFS 2015:10 Basal hygien i vård och omsorg. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2015:2
Stick- och skärskador Stick- och skärskador samt blodstänk, rekommendation till lokal anvisning.
Vaccinationsrekommendationer Att förebygga smitta i kommuner Region Gävleborg vaccinationsrekommendationer kring säsongsinfluensa, mässling, hepatit B, vattkoppor, tetanus och difteri, tuberkulos, kikhosta, meningokocksjukdom, polio, hepatit A och TBE.
Vårdhandboken I vårdhandboken finns kvalitetssäkrade metodanvisningar och arbetsmetoder för dig som arbetar inom vård och omsorg. Vårdhandboken säkerställer god och säker vård på lika villkor.
Värmebölja - användning av portabla kylaggregat och fläktar Vårdhygien avråder från användning av bordsfläkt och portabla kylaggregat med hänsyn till utbredd smittspridning av covid-19 i samhället. Mer information finns i dokument för vårdhygieniska rutiner.