RCC Uppsala Örebro

1 september 2011 etablerades ett Regionalt cancercentrum (RCC) i Uppsala-Örebroregionen.

För att komma tillrätta med ojämlikheter, klara av den ökade cancerbördan och förbättra vårdens kvalitet bildas Regionala cancercentrum i vart och ett av Sveriges sex sjukvårdsregioner. Dessa center, varav RCC Uppsala Örebro är ett, har ett övergripande ansvar för att samordna, utveckla och kvalitetssäkra cancersjukvården i den egna regionen. Arbetet kommer att ske i nära samarbete med bland annat länssjukvård, primärvård, patientföreningar, anhöriga och forskare från universitet och högskola.

Den nya organisationen kommer att ta ett helhetsgrepp om regionens cancervård och arbeta med alltifrån förebyggande åtgärder till palliativ vård. Målet är bland annat att förbättra vård och omhändertagande av cancerpatienter under och efter behandling, förbättra möjligheterna att upptäcka cancer tidigare och så långt som möjligt förhindra att människor dör i cancersjukdomar. Stort fokus ligger på att alla åtgärder, så långt som möjligt, ska utgå från patientens behov.

Utvecklingsområden inom RCC Uppsala Örebro:

  • Register och vårdprogram
  • Vårdprocesser
  • Utbildning och kompetensförsörjning
  • Klinisk cancerforskning
  • Palliativ vård
  • Cancerrehabilitering
  • Prevention
  • Patientens ställning ska stärkas