Hjärntumörer - maligna

Varje år insjuknar ungefär 1 300 personer insjuknar varje år med primär hjärntumör i Sverige. Tumörer i hjärnan kan drabba personer i alla åldrar men är vanligast bland äldre. Ungefär hälften av patienterna är över 60 år. Samtidigt är cancerformen den näst vanligaste hos barn och tonåringar, efter leukemi, med knappt 100 nya fall per år.

Prognosen beror bland annat på tumörtyp och lokalisation i hjärnan, men även på ålder och allmäntillstånd hos patienten. Hjärntumörer hos barn svarar ofta bra på behandling. Cirka två tredjedelar av patienterna har en högmalign tumör (grad III–IV) med aggressivt förlopp och dålig prognos, där endast en liten del av patienterna lever efter fem år. En tredjedel av patienterna har i stället en lågmalign tumör (grad I–II) med långsamt förlopp och ofta många års överlevnad. Majoriteten av båda grupperna har en obotlig sjukdom redan från diagnos och är alltså i palliativt skede. Några patienter i båda grupperna har dock en potentiellt botbar sjukdom och behandlas i kurativt syfte. Det absoluta flertalet av patienterna genomgår operation i något skede, för diagnos och i behandlingssyfte, ibland som enda behandling. En stor del av patienterna får också onkologisk behandling, med strålbehandling och tumörspecifika mediciner, under förloppet. Det standardiserade vårdförloppet gäller patienter 18 år eller äldre. Gruppen omfattar diagnoskoden C71 och innefattar ett hundratal olika diagnoser. Gruppen omfattar däremot inte patienter med hjärnhinnetumörer (D32 eller C70), godartade hjärntumörer (D33) eller sekundära tumörer i hjärnan p.g.a. andra cancerdiagnoser (hjärnmetastaser, C79.3). Primära maligna hjärntumörer är en relativt ovanlig cancerdiagnos.

VårdförloppKortversionRemissPatientinformation
Vårdförlopp hjärntumör - innehåller beskrivning av hela vårdförloppet. Kortversion maligna hjärntumorer DT hjärna - utan och med kontrast
Remiss skickas till:

Neurologmottagning Budstation 131
Gävle sjukhus
801 87 Gävle
Fax 026-15 43 36

Beskrivning flödet - patientinformation

Patientinformation på flera språk

Hjärntumörförening

Cancerfonden om hjärntumörer

Rutiner
KVÅ-kodning hjärntumörer
Processbeskrivning hjärncancer
Kontakt

Vårdgivare
Telefonnummer för kontakt mellan vårdgivare i patientärenden

Koordinator
Neurologmottagning Gävle 026-65 02 39

Kontaktsjuksköterska
Neurologmottagning Gävle 026-15 43 44