Bårhus och obduktion

Gävle sjukhus

Klinisk patologi och cytologi ansvarar för bårhus och obduktion på Gävle sjukhus.

Transport till bårhuset utförs externt av de begravningsbyråer som har uppdraget.

 • Den avlidne skall vara ID-märkt. Saknas ID-märkning kontaktas avdelningen där den avlidne vårdades vid dödsfallet och personal därifrån får märka kroppen i efterhand på bårhuset.
 • Den avlidne ska ligga på ett lakan samt ha ett lakan över sig.
 • Blanketten för fastställande av dödsfall ska bifogas, den ska vara korrekt ifylld och ligga i en plastmapp. 
 • Om det gäller barn och foster från förlossningen ska adekvat dokumentation bifogas, se lokala rutiner.
 • Värdesaker får inte medfölja till obduktionsavdelningen. Dessa ska enligt särskilda föreskrifter omhändertas av remitterande instans.

Hudiksvalls sjukhus och Bollnäs sjukhus

Under dagtid kontaktas vaktmästeriet för transport. Övrig tid kontaktas begravningsbyrån som fått uppdraget.

Söderhamns sjukhus

Begravningsbyrån som fått uppdraget kontaktas (finns ingen vaktmästare på plats).

Obduktion

Klinisk obduktion utförs på Gävle sjukhus, men vid oklara dödsfall skickas den avlidne till rättsmedicin i Uppsala. Avlidna barn och foster skickas då det begärs till Uppsala för obduktion.

Anhöriga bör ges skälig tid för att ta ställning till eventuell obduktion, men alltför lång tid från dödsfall till obduktion ska om möjligt undvikas. Ifylld obduktionsremiss ska ha lämnats till obduktionsavdelningen inom fem arbetsdagar efter dödsfallet. Därefter överlämnas den avlidne till anhöriga/begravningsbyrå.

Beställning av obduktion

Aktuella dokument

Beställning av obduktion 09-02371

Obduktionsremiss 09-462218

Gävle sjukhus och hälsocentraler i Gästrikland
Obduktionsremissen fylls i och antingen medföljer den avlidne, sänds med post eller faxas till: Klinisk patologi och cytologi, Gävle sjukhus, 801 87 Gävle. Budstation 136. Faxnr: (026-1) 548 74

Sjukhusen i Hälsingland och hälsocentraler i Hälsingland
Den begravningsbyrå som har transporten ringer och bokar tid med obduktionsavdelningen. Obduktionsremiss ska skickas in innan transporten sker, helst via fax (026-1) 548 74 eller med post till: Klinisk patologi och cytologi, Gävle sjukhus, 801 87 Gävle. Budstation 136. Originalremissen ska följa med kroppen.

Obduktionsremiss som inte anländer till enheten eftersöks inte. Detsamma gäller om det finns ett kryss i rutan "Oklart".

Obduktion utförs vid fall av naturlig död, då giltig obduktionsremiss skickats in. Vid misstanke om onaturlig död kontaktas remitterad läkare som i sin tur får ta kontakt med polisen. Eventuell påbörjad obduktion avbryts då för vidare undersökning på rättsmedicinsk avdelning.

Polisanmälan vid fastställande av dödsfall - rättsmedicinsk obduktion

Polismyndigheten skall kontaktas vid dödsfall där man misstänker något av nedanstående.

 • När dödsfallet har eller kan ha orsakats av yttre påverkan och inte enbart av sjukdom, det vill säga av någon annan person, olycksfall, självmord eller när den som avlidit har relation till droger, missbruk eller förgiftning.
 • När det är svårt att avgöra om dödsfallet orsakades av yttre påverkan.
 • När någon anträffats död och tidigare sjukdomsbild inte kan förklara dödsfallet.
 • När en missbrukare anträffats död.
 • Vid framskriden förruttnelse.  
 • När dödsfallet kan misstänkas ha samband med fel och försummelse inom hälso- och sjukvården. När den avliden inte har kunnat identifieras.

Polisen skall kontaktas av den läkare som konstaterar dödsfallet. Anmälan till polisen för rättsmedicinsk obduktion kan även göras av patologläkare efter genomgången remiss.