Allmänna anvisningar Transfusionsmedicin

Patientsäkerhet

Provtagning skall ske i enlighet med SOSFS 2009:29
Provtagning för blodgruppering och BAS-test (förenlighetsprövning) skall ske vid skilda tillfällen.
Provtagning ska utföras av hälso-och sjukvårdspersonal som har utbildning för och bedömd som kompetent för uppgiften.

Etikett på provtagningsrör

Provrörsetikett

Märk provtagningsrören innan provtagningen påbörjas.

Rören skall vara märkta med en etikett med blodmottagarens fullständiga identitetsuppgifter som ska innehålla:

  1. svenskt personnummer eller om personnummer saknas, identitetsuppgifter som säkerställer full spårbarhet i minst 30år
  2. efternamn, och
  3. förnamn eller initialer

Om prov tas på person som saknar eller inte har känt personnummer ska rören märkas med, av vårdgivaren bestämt, reservsystem.

Dessutom ska avdelning/mottagning, provtagningsdatum och begärd analys skrivas på röret.

För nyfödda anges fullständigt personnummer, efternamn, förnamn eller nyfödd, samt eventuellt tvilling.

Etikettering skall ske före provtagningen.
Lossnar etikett från provtagningsröret sedan provet tagits, skall provet kasseras.

Placera etiketten längs med röret.

Identitetskontroll

Vid provtagningen ska blodmottagarens fullständiga identitetsuppgifter styrkas genom kontroll mot identitetshandling eller identitetsband. Om en sådan kontroll inte kan göras och blodmottagarens muntligen uppgivna identitetsuppgifter bedöms som tillförlitliga, får dessa användas. Om blodmottagaren är ett barn som saknar identitetshandling eller identitetsband, får vårdnadshavaren styrka identitetsuppgifterna.

Namnunderskrift

Gör ovanstående identitetskontroll även om patienten är känd för provtagaren.
Provtagaren intygar på särskild plats på remissen med sin namnunderskrift, att

  1. identitetskontrollen av blodmottagaren är utförd och
  2. märkningen av provbeställningen och provtagningsrören är fullständiga och stämmer överens med blodmottagarens identitetsuppgifter

Ofullständiga uppgifter

Remisser som ej är underskrivna och remiss/rör som har otydligt eller ofullständiga uppgifter om persondata (namn och/eller personnummer), kasseras av Blodcentralen. Beställande avdelning meddelas om kassationen.

Remiss

Blodgruppering:  Remiss nr 5303
Remissen finns på Plexus under Elektroniska blanketter
Kan endast skrivas ut inom Region Gävleborg
Externa beställare kan kontakta kundtjänst tfn 026-15 55 55

Blodrekvisition: Blodcentralen tillhandahåller patientbunden remiss. 

Rör för provtagning

Vilka rör som ska användas framgår av provtagningsanvisningen för respektive analys, se provtagningsanvisningar.

Bra att veta

BAS-testsvaret utgör ett svar på godkänd BAS-test och en information om hur länge BAS-testen är godkänd för blodutlämning.

När man tagit prov på oidentifierad patient, skall man så snart identiteten är känd, dels ta nya prov med rätt identitet och dels meddela blodcentralen båda identiteterna så att dessa kan kopplas ihop.

Personer utan svenskt personnummer skall blodgrupperas på nytt så snart patienten fått svenskt personnummer. 

Information om Serologi