Serologi

Allmänna upplysningar

För blodcentralen viktiga upplysningar är:

 • Genomgångna graviditeter, eventuell given Rh-profylax inom de senaste 6 månaderna.
 • Diagnoser såsom blodsjukdomar, sjukdomar i retikuloendoteliala och lymfatiska systemet.
 • Uppgift om tidigare transfusioner, framför allt inom de sista 4 mån är nödvändiga för bedömning av blodgrupp.
 • Uppgift om genomförda och/eller planerade transplantationer.

Blodgruppering

Blodgruppering omfattar ABO- och RhD-bestämning samt undersökning av förekomst av irreguljära erytrocytantikroppar, s k antikroppsscreening.  
Undersökningen utförs dagligen vid blodcentralen i Gävle.
Antikroppsscreening utförs ej på barn < 4 månader.

Akut blodgruppering

Akut blodgruppering omfattar ABO- och RhD-bestämning och utförs vid länets blodcentraler alla tider på dygnet i samband med förenlighetsprövning.
Svar kan i brådskande fall erhållas inom 15 minuter.
Antikroppsscreening utförs ej.
Då en del kontrollmoment utgår, har den akuta blodgrupperingen ej samma säkerhet som den fullständiga grupperingen och skall därför endast begäras i medicinskt akuta situationer.
Den akuta grupperingen gäller till dess att ett ordinarie blodgruppssvar erhålls som ersätter det tidigare preliminärsvaret.

Immuniseringsundersökning

Irreguljära erytrocytantikroppar kan förekomma hos patienter som transfunderats med erytrocyter eller varit gravida.
Antikroppar riktade mot patientens egna erytrocyter kan förekomma i samband med immunologiska sjukdomar, t ex autoimmun hemolytisk anemi.

Under graviditet är kännedom om eventuella antikroppars specificitet viktigt för bedömning av risk för hemolytisk sjukdom hos det nyfödda barnet.

Direkt antiglobulintest, DAT

Med direkt antiglobulintest påvisas antikroppar/komplement, som i patientens blodcirkulation bundits till erytrocytytan. 

Förenlighetsprövning inför transfusion av erytrocyter

För patienter som inte är immuniserade:
BAS-test (Blodgrupps- och Antikroppsscreentest).

För immuniserade patienter då BAS-test ej är tillämpbar: 
MG-test. 
Test mot varje enskild utvald enhet. 
Resultat av MG-testen framgår av följesedeln.

Förenlighetsprövning inför transfusion av plasma och trombocyter utförs ej.

Osäkerhet

För att höja patientsäkerheten är det viktigt att provtagningen sker enligt Socialstyrelsens föreskrift 2009:29, Transfusionsmedicinska laboratorieundersökningar.

Svarets riktighet och kvalité är helt beroende på:

 • ID-kontroll i samband med provtagning
 • Märkning av rör och remiss före provtagning
 • Ej taget i dropparm
 • Blodproverna ska vändas ca 10 gånger efter provtagningen, helst i vagga för provrör
 • Hur och när provet är transporterat till Blodcentralen

Uppgifter om metodernas interna och externa kontroller lämnas ut vid förfrågan.

För att minimera osäkerheten vid avläsning:

 • Kontrolleras varje reagensleverans.
 • Kalibreras instrumentet för avläsning regelbundet, för närvarande årligen.
 • Deltar all personal som utför analyser i program för regional avläsningskontroll

Bra att veta

 • BAS-testsvaret utgör ett svar på godkänd BAS-test och en information om hur länge BAS-testen är godkänd för blodutlämning.
 • När man tagit prov på oidentifierad patient, skall man så snart identiteten är känd, dels ta nya prov med rätt identitet och dels meddela blodcentralen båda identiteterna så att dessa kan kopplas ihop.
  Personer utan svenskt personnummer skall blodgrupperas på nytt så snart patienten fått svenskt personnummer.