Frågor och svar

Här hittar du vanliga frågor och svar om e-tjänsten Journalen. 

Allmänna frågor om e-tjänsten Journalen 

Vårdens frågor om e-tjänsten Journalen 

Frågor om undantagen 

Frågor ur patientens perspektiv  

FrågorSvar
Allmänna  
Vad är Journalen? Journalen är en e-tjänst som syftar till att öka patientens delaktighet i den egna vården. Via 1177.se (den nationella vårdportalen) kan en patient logga in säkert och ta del av utvalda delar av sin sjukvårdsinformation för Region Gävleborg.
Vilken information finns i journalen?  Från den 1 november 2016 visas löpande journalanteckningar från PMO och Melior, diagnoser från Melior, vaccinationer från Svevac och kontaktinformation. Från den 23 maj 2019 visas även vissa provsvar för patienten Fler journalmängder kommer med tiden att synliggöras för patienten. Den nationella ambitionen är att innehållet på sikt ska breddas till att omfatta praktiskt taget all journalinformation som är digitalt lagrad.
Vården  
Kommer administrationen att öka med Journalen? En vanlig farhåga kring Journalen är att risken för administrationen ska öka. Uppföljningar från olika landsting/regioner visar entydigt att administrationen inte ökar. En majoritet av professionen har angett att e-tjänsten i sig inte inneburit någon ökad arbetsbörda.
Frågor om Journalen som inte handlar om patientens sjukdomstillstånd, var hänvisar vi som jobbar inom vården dessa patienter? Om patienten ställer frågor om hur journal via nätet fungerar finns det support att hänvisa till. Tekniska frågor om tjänsten hänvisas till supporten på telefon 08-12 31 35 00.
Kommer äldre journalinformation att visas i journalen? Nej, enbart information som skrivs in från och med 1 oktober 2016  eller senare kommer att visas i tjänsten. Hela journalen med all information, även historisk, kan precis som tidigare begäras ut i form av papperskopia.
Är det i realtid som information presenteras?

Anteckningarna blir synliga samma dag som de skrivs men visas inte i realtid. Provsvar visas i realtid

Kommer professionen att hinna lägga in all journalinformation i tid? Är ledtiderna tillräckligt långa? Det här är egentligen inte ett problem som beror på e-tjänsten som sådan. All journalinformation ska läggas in "så snart som möjligt", Patientdatalagen 3:9, oavsett vilka system och kontrollmekanismer vi använder oss av. Det här är en verksamhetsfråga som är kopplad till kvalitetsarbetet och ytterst en patientsäkerhetsfråga. Funktionen för rådrum, det vill säga fördrökning av publicering med 14 dagar, kan dock användas för att ge profession tid att föra in, signera och framför allt kommunicera en journalanteckning. 
Riskerar journalen som arbetsredskap att urholkas om all information blir fri? Nej, patienten har redan i dag rätt att läsa sin journal. De uppgifter man som vårdgivare hade tagit bort vid en eventuell menprövning samt långsiktiga, osäkra diagnostiska funderingar ska nu skrivas in under kategorin "Tidiga hypoteser". Dessa kommer inte att publiceras i e-journalen men kan delges patienten om denne begär att få ut sin journal i pappersform.
Kommer patienten in i journalsystemet när de läser? Nej, ett speciellt gränssnitt har skapats som hämtar uppgifter från underliggande journalsystem.
Det förekommer att det finns inskannade dokument i en patientjournal, kommer dessa också att synas i tjänsten?  Nej, dessa kommer inte att kunna läsas via tjänsten. För att få tillgång till inskannade dokument hänvisas patienten till central journalutlämning som bistår med utlämning av papperskopior. 
Undantag  
Finns det någon information som kommer att undantas i Journalen? Begränsningar av visst innehåll kommer att ske utifrån det beslutade lokala regelverket. 
Patienten  

Förstår patienterna verkligen allt som står i Journalen?

I de landsting och regioner där tjänsten har införts har man inte märkt av någon större mängd telefonsamtal, trots att tjänsten varit i drift under - som i Uppsalas fall - flera års tid. Antalet inloggade kan räknas till fler än 500 000 patienter.

Patienter som vill veta mer om sin sjukdom och behöver hjälp med exempelvis termer brukar i allmänhet själva kunna leta rätt på informationen genom att fråga personer i sin omgivning eller söka via nätet. Erfarenheten visar också att många patienter är pålästa om just sin sjukdom eller behandling, i vart fall på en sådan nivå att de kan ta till sig informationen. Vidare finns kvalitetssäkrad sjukvårdsinformation, liksom telefonsupport, kopplad till 1177.se, dit patienterna kan vända sig för enkel förstahandsinformation.

Hur förhindrar man en situation där patienter kan känna sig tvingad att visa sina journal för till exempel en närstående som uppträder hotfullt? Ett sådant problem kan uppstå även med dagens system i och med att pappersjournaler sänds hem till bostaden. Om en patient råkar ut för att inloggningsuppgifterna hamnat i orätta händer eller känner sig tvingad att visa journaluppgifter för andra, kan han eller hon enkelt försegla sin journal via en inbyggd användarfunktion. Vid aktivering stängs all åtkomst till tjänsten omedelbart av. Patienten kan inte själv öppna den igen utan att behöva följa särskilt framtagna rutiner.
Hur säker kan man vara att ingen obehörig kan komma in i ens journal? Enbart patient som identifierar sig via 1177.se genom stark autentisering får åtkomst. För att kunna använda Journalen krävs det att du har e-legitimation. Säkerhetsnivån kan jämföras med den som används för bankernas internettjänster.
Kan patienten komma åt sin journal även när hen är på resa utrikes? Ja, på samma sätt som du kan sköta till exempel dina bankärenden.
Kan patienten se en journal som inte är klar för signering? Ja, det är en allmän handling och det är viktigt för patienten att se denna eftersom signeringen ibland kan ta lång tid. Det är patienten som väljer själv om hen vill se osignerad journalinformation. Patienten får då information om att journalinformationen ännu inte är kontrollerad och kan innehålla fel.
Kan patienten ställa frågor till vårdgivaren via e-tjänsten?  Journalen ingår i ett system på 1177.se där patienten loggar in för att kommunicera säkert med vården. Där finns möjlighet att ta del av kvalitetssäkrad information liksom att komma i kontakt med manuellt betjänad sjukvårdsrådgivning. Frågor rörande den egna vården ställs direkt till behandlande personal. 
Kan patienten stänga av e-tjänsten om hen inte vill se sin journal? Informationen visas först när de öppnar e-tjänsten Journalen. Om patienten inte vill se den rekommenderas hen att inte öppna denna. Patienten kan också via en förseglingsfunktion stänga all åtkomst till journalen omedelbart. Patienten kan inte själv öppna den igen utan behöver följa en särskild procedur för att ta bort spärren.
Kommer det att finnas en innehållssupport som kan svara på frågor med anledning av journalanteckningar till exempel nya labbsvar?

Det finns en allmän sjukvårdssupport kopplad till Journalen via 1177 Vårdguiden. Där kan generella frågor kring hälsotillstånd, uttryck och termer i journaldokumentationen ställas. Utöver detta finns en särskild support som rör funktionerna i e-tjänsten. Det kan till exempel avse frågor som "Hur gör jag för att visa...?" eller, "Varför finns inte mina samtliga vaccinationer angivna?". Supportfunktionen kan även svara på generella frågor kring journalloggar av karaktären "Varför är så många personalkategorier inne och läser i min journal?". 

Vårdrelaterade frågor som rör den enskilde patienten ställs direkt till behandlande personal. 

Är det lämpligt att en vårdnadshavare har tillgång till journalen för till exempel sin 16-åriga dotter? Vårdnadshavare kommer att få tillgång till journaler för barn upp till och med 12 år. Du som är vårdnadshavare kan ta del av ditt barns journal fram tills barnet fyller 13 år. När barnet är mellan 13-15 år måste man ansöka för att läsa journalen. Från16 år kan barnet själv läsa sin journalinformation via säker inloggning på 1177 Vårdguiden. 
Kommer patienten in i journalsystemet när de läser sin journal? Nej, ett speciellt gränssnitt har skapats som hämtar upp uppgifter från underliggande journalssystem. 
Kan patienten se sina vaccinationer? Ja, vaccinationer som är registrerade i Svevac från 2013 och framåt syns i tjänsten.