TRISAM

Vad är Trisam?

Trisam är en struktur och arbetsmetod att arbeta med rehabilitering i samverkan mellan vården, socialtjänsten, Försäkringskassan, och Arbetsförmedlingen. Arbetet sker i gemensamma team. Med arbetssättet vill vi skapa ett effektivt stöd till individen - rätt insatser, rätt ersättning, från rätt instans, vid rätt tidpunkt. Det ska vara en hållbar struktur och metod, som bidrar till kompetensöverföring mellan berörda aktörer och ökad förståelse för varandras uppdrag. Arbetssättet är lärande och påverkar de fyra myndigheterna att samverka. Samordningsförbund Gävleborg har i uppdrag att stödja utvecklingen av Trisam i Gävleborgs län.

Läs mer på Samordningsförbundets Trisam-sida.

Trisam bygger på att team skapas på respektive vårdenhet med rehabiliteringskoordinatorn som ett nav i arbetet. I Trisam-teamet ingår utsedda representanter från respektive organisation under ledning av rehabiliteringskoordinator. I teamet kan det ingå flera representanter från vården exempelvis arbetsterapeut, fysioterapeut eller kurator. Behandlande läkare deltar i teamet när denne har en aktuell patient som diskuteras.

Teamet möts regelbundet på avsatta tider för att diskutera frågeställningar kring individer där samverkansbehov har lyfts från någon deltagande part. En förutsättning för att deltagare är att ett samtycke har inhämtats, för att säkerställa delaktighet i arbetet. Team-deltagarna förbereder sig inför mötet och tillsammans gör man en kartläggning och inventering av behov och förutsättningar för fortsatt rehabiliteringsarbete. Teamet föreslår sedan hur nästa steg ser ut för rehabilitering. Den övergripande målsättningen är att berörda individer ska komma åter i arbete, eller närma sig arbetsmarknaden.

Inom vården möts professioner internt för att säkerställa att medicinska rehabiliterande insatser koordineras och utvärderas. Vårdens egna resurser koordineras med stöd av rehabiliteringskoordinator, företrädelsevis i internt teamarbete.

Trisam-team finns på ett trettiotal enheter i länet och utbyggnaden fortsätter. Ambitionen är att Trisam ska etableras i hela länet.