God och nära vård i Gävleborg

Sveriges regioner står tillsammans inför en strukturförändring inom svensk sjukvård. Målet är en God och nära vård: en samordnad och personcentrerad vård nära patienten som ges på rätt vårdnivå och samtidigt är ekonomiskt hållbar över tid.

Sverige har stakat ut en ny väg för svensk hälso- och sjukvård. Framför allt är det den demografiska utvecklingen de närmaste decennierna - med en större andel äldre och kroniskt sjuka i befolkningen och en lägre andel i arbetsför ålder - som gör att en utveckling av vården är nödvändig.

Vård utifrån framtida behov

För att ge oss själva en möjlighet att fortsätta erbjuda en god vård krävs att vi utvecklar vården utifrån de verkliga behoven bland invånarna de kommande åren. En God och nära vård erbjuder de bästa lösningarna utifrån lokala förutsättningar och en klok användning av våra gemensamma resurser.

Vården är samordnad och centrerad kring patienten, vi drar nytta av modern digital teknik och fokuserar i högre grad på förebyggande insatser. De viktigaste ingredienserna är hög tillgänglighet och ett gott, personligt bemötande. Vi lyssnar in varje patients unika behov och förutsättningar, och gör patienten delaktig i sin vård.

Så når vi dit - en färdplan

Klicka på bilden för att se den i större format.

Utvecklingen mot en God och nära vård i Gävleborg har börjat. Digitala hjälpmedel, patientkontrakt, moderna journalsystem och nya samverkansformer mellan vårdgivare är några exempel inom utvecklingsarbetet. Den nationella kunskapsstyrningen säkerställer samtidigt att bästa möjliga kunskap används i varje patientmöte.

Så organiserar vi oss

Hälso- och sjukvårdsdirektören (HSD) har uppdraget från hälso- och sjukvårdsnämnden att leda arbetet, och styrgrupp är hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp. Utvecklingsarbetet bedrivs inom sju olika programområden. Varje programområde har egna direktiv och mål - och en egen styrgrupp som driver delprojekten inom området framåt.

Region Gävleborg, länets kommuner och privata vårdaktörer samverkar för att skapa en nära och sammanhållen vård där kommunal vård, primärvård och specialistvård har ett tätt samarbete. Samverkan sker dels länsövergripande, dels inom olika operativa verksamhetsområden.

En ny vårdkultur

Det kommer att ta några år av målmedvetet arbete att anpassa hälso- och sjukvården i Region Gävleborg till framtidens vårdbehov. För medarbetarna inom hälso- och sjukvården väntar en "vårdkulturell" resa där invanda tankemönster och arbetssätt omprövas. Omställningen till God och nära vård syftar inte bara till att göra vården mer tillgänglig för våra patienter, utan även att så långt det går underlätta för våra anställda i en modern och stimulerande arbetsmiljö.

Medarbetarnas kompetens och engagemang och en god samverkan mellan primärvård, specialistvård och kommunal vård utgör grunderna för framgång.

Film: Nära vård - en introduktion (SKR)

Portföljägare:
Göran Angergård      
Hälso- och
sjukvårdsdirektör

Processägare: 
Roger O Nilsson 
Biträdande hälso- 
och sjukvårdsdirektör

Samordnare:
Charlotta Östlund