NKS på regional nivå, Region Gävleborg

Region Gävleborg har godkänt SKL:s rekommendationer och anpassar sin lokala kunskapsorganisation till den nationella och sjukvårdsregionala strukturen för programområden och samverkan.

Ett lokalt kunskapsstyrningsråd har till uppgift att hålla samman arbetet och driva processen framåt. I kunskapsstyrningsrådet finns en bred representation från hälso- och sjukvården, länets kommuner, privata aktörer och från Region Gävleborgs förvaltningar för folkhälsa och hållbarhet samt forskning och samhällsmedicin.

På lokal nivå i Region Gävleborg kommer fokus att ligga på stöd till vårdgivare att använda bästa tillgängliga kunskap samt att utveckla och förbättra verksamheter. Centralt är att stödja ett aktivt implementeringsarbete som inkluderar att följa upp, fråga efter resultat och föra en dialog om kvalitet. Arbetet kommer att vara organiserat i lokala programområden.

Lokala programområden

Lokalt programområde Cancersjukdomar ingår i nationell kunskapsstyrning.

Uppdrag programområdesansvariga

  • Att ta emot, anpassa och implementera kunskapsstöd lokalt samt initiera behov av sådana.
  • Att kartlägga processer för olika diagnoser/ tillstånd utifrån patientens väg i vården.
  • Att driva systematiskt förbättringsarbete utifrån analys av relevant data.
  • Att bidra till ordnat införande inklusive utrangering av icke-effektiva metoder.
  • Att utifrån programområdets behov initiera, planera och samordna resurser och kompetenshöjande insatser.
  • Att årligen upprätta en plan för det lokala programområdets arbete.
  • Att årligen återrapportera utifrån planen till kunskapsstyrningsrådet.