NKS på nationell nivå

Arbetet med nationellt system för kunskapsstyrning (NKS) organiseras i nationella programområden (NPO). De leder kunskapsstyrningen inom sitt respektive område.

Ett NPO består av experter med bred kompetens inom fältet. I NPO finns också representation från samtliga sjukvårdsregioner.

NPO tillsätter i sin tur nationella arbetsgrupper (NAG) inom olika områden och för specifika frågor vid behov.

Nationella programområden (NPO)

Respektive NPO speglar hela vårdkedjan: prevention, primärvård, specialistvård, rehabilitering, omvårdnad etc.

 • Akutvård
 • Barn och ungdomars hälsa
 • Cancersjukdomar
 • Endokrina sjukdomar
 • Hjärt- och kärlsjukdomar
 • Hud- och könssjukdomar
 • Infektionssjukdomar
 • Kvinnosjukdomar och förlossning
 • Levnadsvanor
 • Lung- och allergisjukdomar
 • Nervsystemets sjukdomar
 • Njur- och urinsvägssjukdomar
 • Mag- och tarmsjukdomar
 • Medicinsk diagnostik
 • Perioperativ vård, intensivvård, och transplantation
 • Psykisk hälsa
 • Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin
 • Reumatiska sjukdomar
 • Rörelseorganens sjukdomar
 • Sällsynta sjukdomar
 • Tandvård
 • Äldres sjukdomar
 • Ögonsjukdomar
 • Öron-, näsa- och halssjukdomar

Nationella samverkansgrupper

 • Metoder för kunskapsstöd
 • Kvalitetsregister
 • Uppföljning och analys
 • Läkemedel/medicinteknik
 • Forskning/Life science
 • Patientsäkerhet
 • Strukturerad vårdinformation
 • Stöd för utveckling
 • Tillfälliga satsningar

Kunskapsstyrning - programområden och samverkansgrupper (pdf)

Mer information om arbetet på nationell nivå