Remiss sju vårdförlopp

27 januari 2020 presenterades remissversionen av de sju första vårdförloppen. I Gävleborg kommer ansvaret att svara på remisserna fördelas på respektive lokalt programområdesansvarig, se nedan

Lokalt programområdesansvarig ansvarar för att remissen besvaras utifrån ett multiprofessionellt- och vårdkedjeperspektiv och att berörda verksamheter erbjuds inkomma med respons.

Med berörda verksamheter avses exempelvis verksamhetsområden inom regionens hälso- och sjukvård, andra programområden inom kunskapsstyrningen, Hälsovalskontoret, Folktandvården Gävleborg AB, andra relevanta verksamheter inom Region Gävleborg och länets kommuner.

Remissvaren kommer därefter att fastställas av kunskapsstyrningsrådet.

Vårdförlopp Omfattning av vårdförlopp LPO-ansvarig som ansvarar för remissvar
Höftledsartros Misstanke om höftledsartros, eller vid försämring av tidigare känd höftledsartros och avslutas vid acceptabel funktions- och smärtsituation, eller remiss för ortopedisk bedömning Anette Lund, Lokalt programområde Rörelseorganens sjukdomar
Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) Misstanke om KOL och avslutas när en skriftlig behandlingsplan upprättats tillsammans med patienten och ett första uppföljningsbesök har genomförts Anna Andersson, Lokalt programområde Lung- och allergisjukdomar
Kritisk benischemi Välgrundad misstanke om kritisk benischemi till uppföljning efter behandling Stefan Cederqvist, Lokalt programområde Hjärt- och kärlsjukdomar
Reumatoid artrit Välgrundad misstanke om reumatoid artrit och avlutas när patienten har levt ett år med diagnosen Annika Hillgren Mattsson, Lokal programområde Reumatiska sjukdomar
Schizofreni – första-gångsinsjuknande Misstanke om psykos till första årsuppföljning vid förstagångsinsjuknande i schizofreni och liknande tillstånd Anna Sundqvist, Lokalt programområde Psykisk hälsa
Sepsis Välgrundad misstanke om sepsis med organdysfunktion hos vuxna på akutmottagning och avslutas vid uppföljning efter sepsisvård Annika Hillgren Mattsson, Lokalt programområde Infektionssjukdomar