NKS på regional nivå, Uppsala-Örebro

Den sjukvårdsregionala nivån utgör en viktig samarbetsnivå i kunskapsstyrningsfrågor, och är en länk mellan nationell och lokal nivå.

I sjukvårdsregionen finns en kunskapsstyrningsgrupp med en samordnare som utgör ett strategiskt stöd för det lokala arbetet i respektive region. Gruppen samordnar det nationella kunskapsstyrningssystemet sjukvårdsregionalt och bereder ärenden till den sjukvårdsregionala ledningsgruppen, som består av hälso-och sjukvårdsdirektörerna i respektive region

Under 2019 har sjukvårdsregionala programområden (RPO) etablerats som motsvarar de nationella programområdena. I varje RPO finns representation från samtliga regioner som ingår i sjukvårdsregionen, i Gävleborgs fall Uppsala-Örebro sjukvårdsregion.

Uppdrag sjukvårdsregional grupp

  • Företräda Gävleborg i sjukvårdsregionalt programområde, samverkansgrupp och arbetsgrupp.
  • Vid behov inhämta och förmedla information från flera delar av vårdkedjan och flera professioner inom Gävleborg till sjukvårdsregional och nationell nivå.
  • Förmedla information från sjukvårdsregional och nationell nivå till lokalt programområdesansvarig.
  • I samråd med lokalt programområdesansvarig och/eller Kunskapsstyrningsrådet initiera och förmedla frågor för nationell och sjukvårdsregional samverkan.