Hemsjukvård

Hemsjukvård - allmänt

In- och utskrivning

Samverkansgruppen har enats om att det ska finnas en länsövergripande rutin för planering in- och utskrivning i hemsjukvård. Denna rutin ersätter de tidigare två rutiner som funnits. Denna rutin förutsätter att vi har en god dialog med varandra. Avvikelse skickas till respektive operativa välfärdsgrupper.

Formulär gemensam planering hemsjukvård

Gemensam planering hemsjukvård - In-och utskrivning (primärvård-kommun) Hälso- och sjukvård Region Gävleborg (pdf - ej ifyllnadsbar)

Gemensam planering hemsjukvård - In-och utskrivning (Primärvård-Kommun) Hälso- och sjukvård Region Gävleborg(09-195232) (word)

Läkaransvar inför vårdplanering med kommunens hemsjukvård 

Hemsjukvårdsavtal

Slutrapport från utvärdering av hemsjukvårdsavtal 2017 (pdf)

Avtal hemsjukvård - avtal mellan Region Gävleborg och kommunerna - 01-237992 (pdf)

Bilaga 1. Ramavtal för läkarmedverkan i kommunal hemsjukvård i ordinärt boende och bilaga 2. Mall lokal överenskommelse i hemsjukvård i ordinärt boende ligger med i avtalet hemsjukvård

Förtydligande hemsjukvårdsavtal

Kostnadsansvar förtydligande -  Bilaga 3 avtal hemsjukvård (pdf) (Denna äldre bilaga gäller till och med 2019.)

Överenskommelse

Överenskommelse för kommunerna i Gävleborgs län om hemsjukvård för patienter som är i behov av vård i annan kommun inom länet

Hemsjukvård för utomlänspatienter

Avtal som reglerar möjligheten för kommunerna att i enskilda patientfall där landstinget har hemsjukvårds-ansvaret bistå med hemsjukvårdsinsatser (pdf)

Överenskommelse mellan Gävleborgs läns landsting och länets kommuner gällande hemsjukvårdsinsatser till utomlänspatienter (pdf)

Samordnad individuell plan

Om SIP - rutin, samtyckesformulär, kallelse, dokumentationsmall

Egenvård

Om egenvård - rutin och blanketter för planering av egenvård och avisering om otillfredsställande egenvård i ordinärt boende

Vårdrutiner

Vårdrutiner som kan vara aktuella efter SIP eller vårdplanering exempelvis för psykisk funktionsnedsättning, smärta, dietist, hjälpmedel, nutrition och uppföljning höftfraktur.

Statistik

Statistik hemsjukvård