Tandvård för personer 3 till och med 24 år

Avgiftsfri tandvård gäller från och med 2019-01-01 för personer som är 3-24 år, det vill säga födda 1996 – 2017 och folkbokförda i Gävleborgs län. (För övriga landet gäller åldersgränsen till och med 23 år.)

Fritt val av tandvårdsklinik gäller

Från 3 års ålder gäller fritt val av tandvårdsklinik. Beställarenheten för tandvård skickar ut informationsbrev till föräldrar till samtliga 3-åringar samt nyinflyttade. Om inte ett aktivt val görs sker listning på närmaste folktandvårdsklinik.

Allmäntandvårdens ersättning

Ersättning från Beställarenheten för tandvård utgår med en tolftedel av årsbeloppet varje månad. Sedan 2018-01-01 är årsbeloppet 1200 kronor.

Profylax- och vårdprogram för barn, ungdomar och vuxna ska följas. Individuella kallelseintervall gäller och maximalt 24 månader mellan två undersökningar för individer med låg risk.

Vid undersökning ska vårdrapport fyllas i och sändas till Beställarenheten för tandvård. Från Folktandvården Gävleborg AB sänds informationen via fil en gång per månad.

Blanketter

Vårdgivaranmälan, blankett för att lista patient hos vårdgivare.

Vårdrapport blankett som ska fyllas i vid samtliga undersökningstillfällen (fullständig undersökning).

Anvisningar till vårdrapport.

Specialisttandvård

Specialisttandvård är avgiftsfri för patienten, om den är i enlighet med Regionens anvisningar.

24-åringar som har rätt till Regionens tandvårdsstöd

Om en individ har rätt till något av Regionens tandvårdsstöd gäller regelverket för respektive stöd. 

Behandling som utförs inom N-, F- och S-tandvård faktureras Beställarenheten för tandvård i 100 %. Patienten betalar ingen besöksavgift.

Tandvård i andra landsting/regioner

Det skiljer sig angående tillvägagångssätt och hur ersättning betalas ut i olika landsting och regioner. Därför bör alltid kontakt tas med motsvarande Beställarenhet i patientens hemlandsting innan debitering sker. Akut vård kan faktureras enligt Folktandvårdens prislista i den egna vårdregionen. Med akut tandvård avses endast ett första besök. Om ytterligare behandling krävs ska alltid ansvarig klinik kontaktas innan vidare behandling utförs.

Kontaktuppgifter till beställarenheter i andra landsting/regioner (pdf)