Frågor och svar om fast vårdkontakt

Här kan du läsa några frågor och svar om fast vårdkontakt. Hör av dig om du har fler frågor.

Frågor och svar

Det finns inget krav på att en fast vårdkontakt ska tillhöra en särskild profession eller en särskild plats inom hälso- och sjukvårdsorganisationen. Det kan vara sjuksköterska, läkare, psykolog eller liknande, men det kan också vara någon ur den administrativa personalen. 

En bedömning om vem som bör vara patientens fasta vårdkontakt ska grundas på patientens medicinska och övriga behov och vilken kompetens som bäst kan tillgodose behovet.

Patienten ska vara delaktig i processen - önskemål om vem som ska vara fast vårdkontakt ska tillgodoses så långt som möjligt. 

Yttersta ansvaret för att utse fast vårdkontakt har verksamhetschef. På varje enhet måste man ha lokala rutiner som säkerställer att det fungerar i praktiken även vid frånvaro.

Syftet med en fast kontakt är att skapa trygghet och kontinuitet i vården. Det är en person som överblickar patientens hela vårdsituation och tar ansvar för samordningen av patientens vård. Uppdraget innebär inte ett medicinskt ansvar utöver den ordinarie yrkesrollen.

Patientens behov av fast vårdkontakt ska utvärderas och omprövas löpande.

Om den fasta vårdkontakten finns inom Region Gävleborg så kan man se det om verksamheten registrerat detta (gäller både privata och offentliga). Det pågår ett arbete inom Region Gävleborg att bland annat säkerställa registrering av fast vårdkontakt i befolkningsregistret.