Anmälningsplikt

Finns det minderåriga barn som misstänks varit utsatta för - eller bevittnat våld, har vi skyldighet att anmäla detta till socialtjänsten.

Föreskrifter och allmänna råd

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för våld i nära relationer, SOSFS 2014:4.

Hälso- och sjukvårdspersonals skyldigheter preciseras. Flera riksomfattande granskningar visar att hälso- och sjukvården i mycket låg utsträckning gör anmälningar till socialnämnden om att ett barn kan ha utsatts för våld trots att ett sådant lagstadgat krav finns sedan flera år tillbaka.

Alla vårdgivare måste ha rutiner för hur anmälningsskyldigheten säkerställs och se till att samordna insatser för barnet med andra myndigheter.

Anmälan misstanke om barn som misstänks fara illa - rutin

Anmälan vid misstanke om barn som far illa - blankett