Bemöta

Inget möte är det andra likt. Ta del av tips och idéer på hur du säger och gör det du ska säga och göra.

Informera

 • Ingen har rätt att slå en annan människa.
 • Den som blivit slagen är aldrig ansvarig för slaget.
 • Det finns ingen skam eller skuld i att ha blivit slagen.
 • Det går att förändra tillvaron.

Informera om att stöd och hjälp finns att få inom socialtjänsten, kvinnojourerna eller brottsofferjouren. Finns misstanke om att ett brott är begånget kan patienten själv göra en polisanmälan. Vid misstanke om att barn far illa har personalen anmälningsplikt till socialtjänsten.

Hjälp till att förmedla kontakt eller lämna telefonnummer till de olika jourerna i din kommun. Kommunens socialtjänst har det yttersta ansvaret för sina innevånare. Hjälp till att förmedla kontakten.

Informera om och förmedla telefonnummer till Kvinnofridslinjen 020-50 50 50 vars telefoner är öppna dygnet runt och vars samtal inte syns på telefonräkningen och där även tillgång till tolk finns.

Hälso- och sjukvården har kuratorer som kan vara samtalspartner eller förmedlande länkar. Sjukhuskyrkorna kan också vara stödjande kontakter.

Generellt bemötande

Ditt bemötande är det som är helt avgörande för om patienten ska våga lita på dig och den vård du representerar. 

Arbetar du inom hälso- eller tandvård kanske det viktigaste du kan göra är att informera om att hjälp finns att få och att vid behov förmedla kontakten med andra instanser i vårdkedjan till exempel kurator, socialtjänst, kvinnojour, brottsofferjour eller polis.

Akut skede

I den akuta situationen är den utsatta ofta chockad och oförstående inför vad som har hänt samtidigt som risken för fel- och övertolkning av vad personalen säger och gör kan vara stor. Därför är det viktigt att vara rak, tydlig och direkt. Kom ihåg att berätta att du har tystnadsplikt.

Senare skede

Möter du den utsatta personen i ett senare skede är det viktigt att du förklarar varför du tror att den har varit utsatt för våld. Stöd dig på din erfarenhet och kunskap utifrån de skador och symptom du iakttar. 

 • Hänvisa eventuellt sällskap till att vänta i väntrummet, finns endast barn med måste någon personal sitta med dem. 
 • Ställ raka enkla frågor. 
 • Använd ord och uttryck som inte känns svåra att förstå, skuldbeläggande eller hotande. 
 • Använd ord som slagen, hotad, kränkt, utnyttjad istället för misshandlad. Ingen ville identifiera sig med den misshandlade eller den som misshandlar.
 • Var fokuserad under samtalet så att patienten känner sig sedd och hörd. 
 • Bekräfta det patienten berättar, ifrågasätt inte. 
 • Kritisera inte patienten eller dennes partner. 
 • Var lyhörd även för det patienten inte säger. Om orsaken till besöket inte är klart uttalat att det handlar om misshandel kan en tillåtande generell inledning öppna upp för fortsatt samtal.
 • Respektera ett nekande svar men tala ändå om var hjälp finns att få om så skulle vara fallet någon annan gång. 
 • Annvänd din kompetens och erfarenhet som utgångspunkt för dina frågor.

Motivera

Motivera den drabbade att göra en polisanmälan. Misshandel är en brottslig gärning.

Vad ska jag göra om patienten väljer att inte berätta?

Om patienten väljer att inte berätta när du frågar så ska den ändå ges stöd och information. Har ditt bemötande varit bra är det i sig själv en ingrediens som får patienten att våga berätta vid ett annat tillfälle.

Dokumentera på lämpligt sätt de skador som föranleder dig att tro att patienten har varit utsatt för våld.

Lämna information och gärna broschyr med telefonnummer till exempelvis kvinnojour, polis, kurator och socialtjänst.

Välkomna patienten att höra av sig igen om det skulle bli aktuellt.

Användande av tolk

Använd tolk om patienten har annat modersmål än svenska eller tolk för döva om detta behövs. Det ska alltid vara en auktoriserad tolk, gärna av samma kön, men aldrig anhörig eller vän som har någon form av relation. 

Tala om att även tolken har tystnadsplikt. 

Glöm inte möjligheten till telefontolk.