Upptäcka

Tecken på utsatthet

Symtom, tecken och företeelser som kan bero på tidigare eller pågående våld kan ha många uttryckssätt:

 • Fysiska - smärta, magont, bröstsmärtor, huvudvärk, yrsel, värk i spända muskler, blåmärken.
 • Känslomässiga - skuld, skam, ångest, mardrömmar, hjälplöshet, känsla av isolering.
 • Relationsmässiga - främlingskap, ändrad sexualitet, tillitsförlust.
 • Intellektuella - koncentrationssvårigheter, beslutsångest, självmordstankar, minnesstörningar.
 • Beteendemässiga - drogmissbruk, isolering, oförmåga att göra det man tidigare klarat av.

Många gånger kan synliga symtom helt saknas.

Könsstympning

Socialstyrelsen har tagit fram en webbutbildning som i första hand vänder sig till dig som är sjuksköterska, barnmorska eller läkare som möter flickor och kvinnor som har utsatts för – eller riskerar att bli könsstympade.

Könsstympning av flickor och kvinnor - webbutbildning

Förslag på rutinfrågor kring våldsutsatthet

Personer utsatta för våld i nära relationer har ofta svårt att ta upp sin utsatthet spontant och ser sällan sambandet mellan denna och besvären de söker för. Det är därför angeläget att vårdgivaren frågar aktivt.

 • Jag märker i mitt arbete hur vanligt det är med våld i nära relationer, därför brukar jag fråga mina patienter om de blivit utsatta för våld av någon de känner. Är det okej att jag frågar? 
 • Har du blivit slagen, hotad eller utsatt för något som skulle kunna skada dig någon gång? 
 • Har någon tvingat dig att göra saker du inte vill genom att slå dig eller hota eller kränka dig? 
 • Känner du dig kontrollerad eller förnedrad av din partner? 
 • Har någon tvingat dig till sexuella handlingar mot din vilja? 
 • Är du rädd för någon i din omgivning?

Mer information 

Nationellt centrum för kvinnofrid - NCK-rapport 2010:4 - Att fråga om våldsutsatthet som en del av anamnesen

Socialstyrelsens material - riskbedömningsmetoden FREDA och kortfrågor FREDA