Att skriva remiss

Det är viktigt att patientens anamnes, diagnos, symtom och vårdbehov framgår av remissen. Det är också av största vikt att patienten är informerad om sitt sjukdomstillstånd och att patienten godkänner att en remiss skrivs till palliativa teamet.

I remissen ska det även framgå att ett informerande samtal, så kallat brytpunktssamtal, genomförts. Vi behöver också veta lite kring hur patientens hemsituation ser ut. Är patienten i behov av en vårdplanering innan hemgång från sjukhus och är den i så fall påbörjad? I förekommande fall behöver vi också veta inom vilken avdelning/verksamhet som patientens trygghetsplats ska finnas. Ofullständiga remisser returneras.

Trygghetsplatser

Palliativa teamets första besök hos patienten är ett bedömningsbesök. I anslutning till detta bedömningsbesök beslutar teamet och patienten gemensamt om inskrivning i teamet. Det är alltid remittenten som har ansvaret för patienten tills detta förstabesök har gjorts och patienten skrivits in i teamet.

Remittering till palliativa teamen, regiongemensam rutin för hälso- och sjukvård

Teamen arbetar dagtid vardagar med hembesök och telefonrådgivning. Lördag, söndag och helgdag 9.00-15.00 finns läkare från palliativa enheten i telefonberedskap.

Vår personal består av läkare, sjuksköterskor och medicinska sekreterare. Kurator, sjukhuskyrkans personal och dietist är knutna till teamen.